[TH] Play the Wav File with ESP32.

บทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้ DAC และ MicroPython ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เพื่อเปิดไฟล์ WAV ซึ่งเป็นไฟล์บันทึกเสียง และนำออกไปยัง DAC ที่เชื่อมต่อกับลำโพงดังภาพที่ 1 โดยไฟล์ที่นำมาใช้นั้นเป็นไฟล์แบบเสียงโมโน (mono) แบบ PCM 8 บิตที่ไม่ได้ถูกบีบอัด และโปรแกรมตัวอย่างรองรับการทำ Sampling Rate ที่ประมาณ 50KHz หรือที่ระดับ 44100

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบอร์ดสำหรับทดสอบการทำงานของบทความ

โครงสร้างไฟล์ WAV

ไฟล์ Wav ประกอบด้วยส่วนของหัวไฟล์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบประเภทและขนาดของไฟล์ และตามด้วย Chunk ของส่วน fmt สำหรับเก็บรายละเอียดของรูปแบบไฟล์ และ data สำหรับเก็บข้อมูลเสียงดังนี้

จำนวนไบต์ความหมาย
4‘RIFF’
4ขนาดไฟล์
4‘WAVE’
4‘fmt ‘
4ขนาดของส่วน fmt
2ประเภทของออดิโอ
2จำนวนช่องสัญญาณ
4Sample Rate
4Byte Rate
2Block Align
2จำนวนบิตต่อ Sample
4‘data’
4ขนาดของข้อมูล
nข้อมูล

จากตารางจะได้ว่าในการอ่านข้อมูลจากไฟล์จะเริ่มจากการอ่าน 4 ไบต์แรก เพื่อตรวจสอบว่าเป็น ‘RIFF’ หรือไม่ ถ้าใช่จะดำเนินการอ่านขนาดของไฟล์อีก 4 ไบต์ หลังจากนั้นอ่าน 4 ไบต์ถัดมาเพื่อตรวจสอบว่าเป็น ‘WAVE’ หรือไม่ ถ้าใช่หมายถึงเป็นส่วนหัวของไฟล์ WAV

4 ไบต์ถัดมาเป็นข้อความ ‘fmt ‘ สำหรับเป็นการบอกว่าเป็นส่วนของเก็บรายละเอียดของรูปแบบไฟล์เสียง และส่วนสุดท้ายใน ‘data’ เป็นส่วนเก็บข้อมูลเสียงที่ต้องอ่านขึ้นมาเพื่อนำออกไปให้ภาค DAC

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรมของบทความนี้เป็นการเล่นไฟล์เสียง mono.wav และ mono2.wav ซึ่งผู้อ่านจะต้องอัพโหลดไฟล์ไปไว้ที่บอร์ดของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รายการไฟล์ในบอร์ด ESP32

โค้ดตัวอย่างโปรแกรมภาษาไพธอนเป็นดังนี้

import time
import sys
from machine import DAC, Pin, freq
import gc

gc.enable()
gc.collect()
freq(240000000)

dacPin1 = Pin(25) # ต่อกับลำโพง
dacPin2 = Pin(26) # ต่อกับ adcPin1

dac1 = DAC( dacPin1 )
dac2 = DAC( dacPin2 )

def playWavFile( fName ):
  monoFile = open(fName,"rb")
  mark = monoFile.read(4)
  if (mark != b'RIFF'):
    print("ไม่ใช้ WAV!")
    monoFile.close()
    sys.exit(1)
  fileSize = int.from_bytes(monoFile.read(4),"little")
  print("File size = {} bytes".format(fileSize))
  fileType = monoFile.read(4)
  if (fileType != b'WAVE'):
    print("ไม่ใช้ WAV!!")
    monoFile.close()
    sys.exit(2)

  chunk = monoFile.read(4)
  lengthFormat = 0
  audioFormat = 0
  numChannels = 0
  sampleRate = 0
  byteRate = 0
  blockAlign = 0

  if (chunk == b'fmt '):
    lengthFormat = int.from_bytes(monoFile.read(4),"little")
    audioFormat = int.from_bytes(monoFile.read(2),"little") 
    numChannels = int.from_bytes(monoFile.read(2),"little")
    sampleRate = int.from_bytes(monoFile.read(4),"little")
    byteRate = int.from_bytes(monoFile.read(4),"little") 
    blockAlign = int.from_bytes(monoFile.read(2),"little") 
    bitsPerSample = int.from_bytes(monoFile.read(2),"little")
  
    print("Length of format data = {}".format(lengthFormat))
    print("Audio's format = {}".format(audioFormat))
    print("Number of channel(s) = {}".format(numChannels))
    print("Sample rate = {}".format(sampleRate))
    print("Byte rate = {}".format(byteRate))
    print("Block align = {}".format(blockAlign))
    print("Bits per sample = {}".format(bitsPerSample))
    
    minValue = 255
    maxValue = 0
  
    chunk = monoFile.read(4)
    if (chunk != b'data'):
      print("ไม่ใช้ WAV!!!!")
      monoFile.close()
      sys.exit(5)
    dataSize = int.from_bytes(monoFile.read(4),"little")
    print("Data size = {}".format(dataSize))
    if (bitsPerSample > 8):
      print("ไม่รองรับข้อมูลที่มากกว่า 8 บืต")
      monoFile.close()
      sys.exit(6)
    buffer = monoFile.read(dataSize)
    # find min/max
    for i in range(len(buffer)):
      if (buffer[i] > maxValue):
        maxValue = buffer[i]
      if (buffer[i]<minValue):
        minValue = buffer[i]
    # normalize
    xScale = 255.0/(maxValue-minValue)
    # play
    tm = int(1000000/sampleRate)
    for i in range(len(buffer)):
      data = int(((buffer[i]-minValue)*xScale))
      dac1.write( data ) 
      time.sleep_us(tm)
    print("---------------------------")
  
  if (audioFormat != 1):
    print("ไม่รองรับกรณีที่ไม่ใช้ PCM!!!")
    monoFile.close()
    sys.exit(3)
  monoFile.close()
  dac1.write( 0 )
  
############### main program
playWavFile("/mono.wav")
time.sleep_ms(1000)
playWavFile("/mono2.wav")
time.sleep_ms(1000)

จากโค้ดจะพบว่าในขั้นตอนของการอ่านข้อมูลเสียงจะทำการค้นหาค่าน้อยสุดและมากสุดเพื่อใช้สำหรับปรับสัดส่วนของข้อมูลให้ข้อมูลค่าน้อยสุดไปอยู่ที่ 0 และค่าสูงสุดเป็น 255 หลังจากนั้นในการนำออกจะนำค่าที่ต้องการส่งออกลบออกด้วยค่าน้อยสุดและคูณกับ xScale เพื่อปรับค่าให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 255

นอกจากนี้ได้สร้างตัวแปร tm สำหรับหาค่าหน่วงเวลาแบบคร่าว ๆ โดยนำค่า Sample Rate ไปหา 1000000 เพื่อนำค่าไปหน่วงในระดับไมโครวินาที ทำให้รองรับการส่งสัญญาณเสียงได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

เมื่อโปรแกรมทำงานจะรายงานข้อมูลของไฟล์ที่เปิดใช้งานดังตัวอย่างผลลัพธ์ในภาพที่ 3 และทำการอ่านข้อมูลเสียงส่งไปให้ DAC

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแสดงผลจากโปรแกรม

สรุป

จากบทความนี้จะพบว่าผู้อ่านจะสามารถเปิดไฟล์ WAV และอ่านข้อมูลมาได้อย่างถูกต้อง แต่ไฟล์ที่สามารถนำไปประมวลผลเพื่อนำออกไปยัง DAC จะต้องถูกแปลงให้เป็นแบบ MONO และเป็นข้อมูลแบบ 8 บิตที่ไม่ได้ถูกบีบอัดเท่านั้น ซึ่งทางทีมเราหวังว่าผู้อ่านจะนำไปปรับปรุงต่อไปให้ดีขึ้น และสุดท้ายขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

(C) 2020-2022, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2021-12-02, 2022-01-27