บทความนี้เป็นเรื่องของการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ในตระกูล 8 บิต รุ่น PIC18F458 และ PIC16F877 อันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภท RISC เหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR และทางเราได้มีผลงานหนังสือเกี่ยวกับ PIC โดยใช้ภาษา BASIC (หรือสั่งซื้อจาก Shoppee) แต่ในบทความนี้จะเป็นภาษา C และบอร์ดที่ใช้เป็นดังภาพที่ 1 และ 2 แต่สำหรับในห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกใช้บอร์ดสำหรับเรียนรู้ในรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 2 พร้อมใช้ชุดโปรแกรมชิพดังภาพที่ 3 โดยบทความตอนที่ 1 (บอร์ด CP-PIC V3/458 หรือ CP-PIC V3/877) นี้เป็นการแนะนำคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์และรูปร่างหน้าตาของบอร์ดทดลองในห้องปฏิบัติการ สำหรับการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของ PIC จะกล่าวถึงในบทความตอนถัดไป

ภาพที่ 1 บอร์ด CP-PIC V3/458 และ CP-PIC V3/877
ภาพที่ 2 บอร์ด PIC18F458
ภาพที่ 3 บอร์ดโปรแกรมชิพที่เข้ากันได้กับ PICkit2

การต่อใช้งานเครื่องโปรแกรมชิพในภาพที่ 3 ต้องเชื่อมต่อกับสายเข้ากับบอร์ดทดลองในภาพที่ 2 ดังตัวอน่างการเชื่อมต่อในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การเชื่อมบอร์ดโปรแกรมชิพเข้ากับบอร์ดทดลอง

คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์

PIC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษัท Microchip ที่มีหลากหลายแบบตั้งแต่แกนที่เป็น PIC แบบ 8, 16 และ 32 บิต แต่เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้จึงเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ 8 บิต ผ่านทางชิพรุ่น PIC18F458 หรือ PIC16F877 ซี่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติดังนี้

PIC18F458

 1. ทำงานได้ด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 40 MHz
 2. ขนาดหน่วยความจำ Flash ROM เป็น 32K
 3. หน่วยความจำ RAM ขนาด 1536 ไบต์
 4. มีหน่วยความจำ EEPROM ขนาด 256 ไบต์
 5. รองรับ ADC ขนาด 10 บิต
 6. ทำ Current Sink ได้ 25mA
 7. ทำ Current Source ได้ 25mA

PIC16F877

 1. ทำงานได้ด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 10 MHz
 2. ขนาดหน่วยความจำ Flash ROM เป็น 8K
 3. หน่วยความจำ RAM ขนาด 368ไบต์
 4. มีหน่วยความจำ EEPROM ขนาด 256 ไบต์
 5. รองรับ ADC ขนาด 10 บิต
 6. ทำ Current Sink ได้ 25mA
 7. ทำ Current Source ได้ 25mA

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C คือ MPLAB X IDE ที่ติดตั้ง XC8 ดังภาพที่ 5 และซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมชิพซึ่งใช้กับบอร์ดโปรแกรมชิพในภาพที่ 4 คือ โปรแกรม PICkit2 ของบริษัท Microchip ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 โปรแกรม MPLAN X IDE ที่ติดตั้ง XC8 Compiler
ภาพที่ 6 โปรแกรม PICkit 2

สรุป

จากบทความนี้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F485 และ PIC16F877 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C ต่อไปในบทความหน้า สุดท้ายนี้ขอให้สนุกกับการเรียนรู้และฝึกปรือการเขียนโปรแกรมกันครับ

(C) 2022, โดย อ.อนุชาติ บุญมาก, อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ

ปรับปรุงเมื่อ 2022-01-21, 2022-03-02