[TH] ESP-01s + Relay

บทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้โมดูล ESP-01s เชื่อมต่อกับโมดูล ESP-01/01s Relay v4.0 ดังภาพที่ 1 เพื่อสั่งงานให้รีเลย์ทำงาน โดยตัวอย่างโปรแกรมเป็นการเปิดและปิดรีเลย์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ซึ่งได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในบทความ WebServer แต่เพิ่มเติมคือเรื่องการดัก URL สำหรับนำมาเป็นอาร์กิวเมนต์ของการทำงาน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทดลองในบทความ ESP-01s + Relay
Read More