[TH] DHT11 Web Report

บทความนี้เป็นการประยุกต์รวมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับ Micropython ที่ใช้กับ esp8266 หรือ esp32 ที่ต่อกับ DHT11 สำหรับเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้น โดยรายงานผลอุณหภูมิ 10 รายการหลังสุดที่เก็บทุก 5 วินาทีให้เห็นดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการแสดงผล
Read More