บทความนี้เป็นบันทึกย่อการติดตั้งเพื่อใช้งาน Node.js บนบอร์ด Raspberry Pi 4 บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux 20.10 เพื่อเป็นระบบพื้นฐานสำหรับการใช้งานต่อไป

อุปกรณ์

 1. บอร์ด Raspberry Pi 4
 2. micro sd-card
 3. โปรแกรม image สำหรับเขียน image ของ Ubuntu ลง micro sd-card
 4. image ของ Ubuntu

ขั้นตอน

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมเขียน image (ดังภาพที่1) และติดตั้งลงในเครื่อง
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ preinstall ของ Ubuntu Desktop 20.10 (ดังภาพที่2)
 3. เรียกใช้โปรแกรมเขียน image (จากข้อ 1) แล้วเลือกเขียนไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 2 ลง miro sd-card
 4. นำ micro sd-card เสียบเข้ากับบอร์ด Raspberry pi 4 แล้วเริ่มทำการติดตั้ง
 5. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เข้าโปรแกรม terminal ดำเนินการสั่งติดตั้ง Node.js ดังภาพที่ 3
 6. สั่งติดตั้งแหล่งติดตั้ง Node.js (Installing the NodeSource Node.js 14.x repo…) ดังนี้
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
 7. สั่งติดตั้งเครื่องมือใช้งานดังต่อไปนี้
  sudo apt-get install gcc g++ make
 8. ติดตั้ง Node.js ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  sudo apt-get install -y nodejs
 9. ตรวจสอบผลการติดตั้งด้วยการให้แสดงรุ่นที่ติดตั้งด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Node.js (ตัวอย่างผลลัพธ์เป็นดังภาพที่ 4)
  node –version
  npm –version
ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์โปรแกรม rpi-image
ภาพที่ 2 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด Ubuntu Desktop 20.10
ภาพที่ 3 หน้าจอโปรแกรม terminal
ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 8 และ 9

สรุป

จากบทความนี้ผู้อ่านสามารถติดตั้ง Node.js บนบอร์ด Raspberry pi 4 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop 20.10 และพร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมใช้งานต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

(C) 2020, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2020-12-22
ปรับปรุงเมื่อ 2021-09-10