[TH] Queue Data Structure

บทความนี้แนะนำการใช้คลาส list ใน Micropython มาประยุกต์เป็นโครงสร้างข้อมูลคิวที่มีจำนวนสมาชิกจำกัด และทำงานตามหลักการ FIFO (First-In-First-Out) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและเมื่อข้อมูลมีเต็มแล้วแต่ต้องการนำข้อมูลใหม่ใส่เข้าไป ดังนั้น จึงต้องนำข้อมูลเก่าอันดับที่ 1 ที่ใส่เข้ามาออกไป ซึ่งตรงกับหลักการของ FIFO เป็นต้น โดยตัวอย่างในบทความนี้ใช้บอร์ด dCore-miniML (ในภาพที่ 1) อ่านข้อมูลอุณหภูมิของชิพมาเก็บไว้ในโครงสร้างแบบคิวและแสดงผลออกมาในลักษณะของกราฟแท่ง และไมโครไพธอนที่นำมาใช้เป็นเฟิร์มแวร์รุ่น 1.16 (2021-06-23) สำหรับ ESP Module (SPIRAM)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการวาดกราฟด้วยข้อมูลที่เก็บในโครงสร้างข้อมูลแบบคิว

โครงสร้างข้อมูลแบบคิว

โครงสร้างข้อมูลแบบคิว (Queue) เป็นการเก็บข้อมูลตามลำดับและนำออกข้อมูลตามลำดับด้วยหลักการใครมาก่อนเก็บก่อนและใครมาก่อนได้ออกไปก่อน หรือ FIFO ซึ่งคำสั่งสำหรับสั่งการโครงสร้างข้อมูลแบบคิวประกอบด้วย

 • push( x ) สำหรับการนำเข้าข้อมูล x ไปเก็บในคิว ดังภาพที่ 2
 • ค่าที่นำออก = pop() สำหรับนำออกข้อมูลตัวแรกสุดในคิว ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 2 การ push(x)
ภาพที่ 3 การ pop

การนำเข้าข้อมูลในคิวจะเกิดผลลัพธ์ของการทำงาน 2 ลักษณะ คือ

 • การนำเข้าสำเร็จถ้าคิวยังไม่เต็ม
 • การนำเข้าล้มเหลวถ้าข้อมูลในนคิวมีเต็มแล้ว หรือเกิด Queue Overflow

สำหรับการนำออกข้อมูลจากคิวมีผลลัพธ์ของการทำงาน 2 ลักษณะเช่นกัน คือ

 • การนำออกสำเร็จ
 • การนำออกล้มเกลวเนื่องจากคิวไม่มีข้อมูลใด ๆ มาก่อน หรือถูกนำออกไปจนหมดแล้ว หรือเกิด Queue Empty

จากแนวคิดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ต้องอาศัยการใช้คลาส list เป็นที่เก็บข้อมูล โดยต้องมีการจำกัดจำนวนสมาชิกของ list และต้องมีคำสั่ง push และ pop ที่ทำงานตามหลักการที่กล่าวมา ซึ่งโครงสร้างของคลาสที่จะสร้างขึ้นเป็นดังนี้

class Queue:
  def __init__(self,maxN=10):
    self.idx = 0
class Queue:
  def __init__(self,maxN=10):
    self.items = []
    self.idx = 0
    self.topOfQ = maxN
  def push(self,x):
    pass
  def pop(self):
    return 0

ในคลาสที่สร้างได้สร้างตัวแปร idx สำหรับเก็บจำนวนสมาชิกในคิว และตัวแปร topOfQ สำหรับเก็บจำนวนสมาชิกสูงสุดที่คิวรองรับได้ พร้อมทั้งสร้างวัตถุประเภทลิสต์ชื่อ items สำหรับเก็บข้อมูลที่นำเข้าด้วยคำสั่ง push() และนำออกด้วยคำสั่ง pop()

การนำข้อมูลเข้าคิว

ขั้นตอนวิธีการนำเข้าข้อมูล x เก็บลงในโครงสร้างข้อมูลคิวโดยเก็บในวัตถุประเภทลิสต์ด้วยคำสั่ง append() เป็นดังนี้

 1. ถ้า idx เท่ากับ topOfQ หมายถึงคิวเต็มแล้วให้เตือน Queue Overflow
 2. ถ้าไม่ใช่
  1. เพิ่มข้อมูลลงคิว
  2. เพิ่มค่า idx

ดังนั้น โค้ดของเมธอดหรือฟังก์ชัน push(x) จึงเป็นดังนี้

  def push(self,x):
    if self.idx == self.topOfQ:
      print("Queue Overflow!")
      return
    self.items.append(x)
    self.idx += 1

เมื่อทดสอบโปรแกรมตามโค้ดต่อไปนี้ด้วยการสร้างคิวขนาด 5 สมาชิกแต่ใส่ข้อมูล 0,1,2,3,4,5,6 ซึ่งเกินจะพบว่าในคิวมีเพียง 0,1,2,3 และ 4 พร้อมทั้งแจ้งเตือน 2 ครั้งเนื่องจากคิวเต็มแล้วดังภาพที่ 4

class Queue:
  def __init__(self,maxN=10):
    self.items = []
    self.idx = 0
    self.topOfQ = maxN
  def push(self,x):
    if self.idx == self.topOfQ:
      print("Queue Overflow!")
      return
    self.items.append(x)
    self.idx += 1
  def pop(self):
    return 0
myQueue = Queue(5)

for i in range(7):
  myQueue.push(i)
  print(myQueue.items)
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการทำงานของ push()

การนำข้อมูลออกจากคิว

หลักการทำงานของการนำข้อมูลออกจากคิวคือ นำสมาชิกตัวแรกออกไปก่อน ดังขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

 1. ถ้าสมาชิกในคิวเป็น 0 ให้แจ้งเตือนว่า คิวว่าง และออกจากการทำงาน
 2. ถ้าไม่ใช่
  1. ทำการกลับค่าข้อมูลในลิสต์
  2. นำข้อมูลที่ถูกนำออกด้วย pop()
  3. ทำการกลับค่าข้อมูลในลิสต์อีกครั้ง
  4. คืนค่าที่อ่านมาในขั้นตอน 2

ด้วยเหตุนี้จึงเขียนโค้ดสำหรับเมธอด pop ได้ดังโค้ดด้านล่าง ซึ่งจะพบว่าการทำงานจะช้ามากถ้าสมาชิกมีจำนวนมากเนื่องจากต้องกลับค่าของลิสต์ 2 ครั้งเพื่อให้การทำงานของคำสั่ง pop() ของคลาสลิต์ทำงานถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากการ pop() ของคลาสลิสต์เป็นการนำข้อมูลตัวสุดท้ายออก ซึ่งเป็นหลักการทำงานของโครงสร้างข้อมูลแบบสแด็ก (Stack)

  def pop(self):
    if self.idx == 0:
      print("Queue empty!")
      return None
    self.idx -= 1
    self.items.reverse()
    x = self.items.pop()
    self.items.reverse()
    return x

ตัวอย่างโปรแกรมที่ทดสอบการทำงานทั้งการ push() และ pop() เป็นดังนี้ โดยตัวอย่างของการทำงานเป็นดังภาพที่ 5

class Queue:
  def __init__(self,maxN=10):
    self.items = []
    self.idx = 0
    self.topOfQ = maxN
  def push(self,x):
    if self.idx == self.topOfQ:
      print("Queue Overflow!")
      return
    self.items.append(x)
    self.idx += 1
  def pop(self):
    if self.idx == 0:
      print("Queue empty!")
      return None
    self.idx -= 1
    self.items.reverse()
    x = self.items.pop()
    self.items.reverse()
    return x
myQueue = Queue(5)

for i in range(7):
  myQueue.push(i)
for i in range(6):
  print(myQueue.pop())
  print(myQueue.items)

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการทำงานของคลาส Queue ที่สร้างขึ้น

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้เป็นการอ่านค่าอุณหภูมิของ esp32 มาเก็บลงในคิวของข้อมูลและนำข้อมูลจากคิวมาแสดงเป็นกราฟแท่งดังตัวอย่างในภาพที่ 1 โดยวิธีการติดต่อกับ st7735 สามารถอ่านได้จากบทความก่อนหน้านี้

# demo-jQueue.py
from jQueue import Queue
from st7735 import TFT
from sysfont import sysfont
from machine import SPI,Pin
import machine as mc
import time
import math
import esp32

mc.freq(240000000)
spi = SPI(2, baudrate=27000000,
     sck=Pin(14), mosi=Pin(12),
     polarity=0, phase=0)
# dc, rst, cs
tft=TFT(spi,15,13,2)
tft.init_7735(tft.GREENTAB80x160)
tft.fill(TFT.BLACK)
dataQ = Queue(160)
for i in range(160):
  dataQ.push(0)
while True:
  tft.fill(TFT.BLACK)
  # input
  tf = esp32.raw_temperature()
  tc = int((tf-32.0)/1.8)
  # process
  dataQ.pop()
  dataQ.push(tc)
  # show
  for i in range(160):
    value = dataQ.items[i]
    if value >= 49:
      tft.vline((i,80-value), value, TFT.RED)
    else:
      tft.vline((i,80-value), value, TFT.GREEN)
  time.sleep_ms(1000)

นอกจากนี้ได้แยกคลาสของโครงสร้างคิวออกเป็นอีกไฟล์ดังนี้

class Queue:
  def __init__(self,maxN=10):
    self.items = []
    self.idx = 0
    self.topOfQ = maxN
  def push(self,x):
    if self.idx == self.topOfQ:
      print("Queue Overflow!")
      return False
    self.items.append(x)
    self.idx += 1
    return True
  def pop(self):
    if self.idx == 0:
      print("Queue empty!")
      return None
    self.idx -= 1
    self.items.reverse()
    x = self.items.pop()
    self.items.reverse()
    return x


จากตัวอย่างด้านบนจะพบว่าการแบ่งโซนของกราฟเขียวและแดงเกิดจากการกำหนดค่า 49 เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ถ้าต้องการเปลี่ยนให้ทุกอย่างปรับค่าเองตามลักษณะของข้อมูลเช่น ใช้เกณฑ์ด้วยค่าเฉลี่ยของค่าที่มีอยู่ในคิวจะเปลี่ยนโค้ดได้ดังนี้

  minVal = 100
  maxVal = 0
  avgVal = int(math.fabs(maxVal+minVal)/2)
  tft.fill(TFT.BLACK)
  for i in range(1,160):
    value = dataQ.items[i]
    if minVal > value:
      minVal = value
      avgVal = int(math.fabs(maxVal+minVal)/2)
    if maxVal < value:
      maxVal = value
      avgVal = int(math.fabs(maxVal+minVal)/2)
    if value > avgVal:
      tft.vline((i,80-value), value, TFT.RED)
    else:
      tft.vline((i,80-value), value, TFT.GREEN)

สรุป

จากบทความนี้ผู้อ่านได้รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลประเภทคิว วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานตามหลักการของโครงสร้างข้อมูลแบบคิว และตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานกับการแสดงกราฟอุณหภูมิของ CPU นอกจากนี้จะพบว่าเมื่อมีข้อมูลมาก ๆ เราสามารถนำข้อมูลการแบ่งหรือดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลจะทำให้การแสดงผลนั้นเปลี่ยนไป เช่น ในตัวอย่างนี้เมื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าตัดสินใจจากค่าคงที่เรามโนขึ้นมาเองไปเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจะทำให้เห็นผลลัพธ์ของกราฟได้ว่าเป็นสีแดงหรือเขียวมากกว่ากันหรือเท่า ๆ กัน

สุดท้ายนี้ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

ท่านใดต้องการพูดคุยสามารถคอมเมนท์ไว้ได้เลยครับ

(C) 2020-2021, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2021-08-17, 2021-11-23