[TH] Simple Tetris Ep.3

บทความตอนสุดท้ายของการทำเกมเตตริสแบบง่าย (Simple Tetris) ที่ใช้ MicroPython กับไมโครคอนโทรลเลอร์ esp32 ตามที่ได้เขียนถึงในตอนที่ 1 และ 2 จาก 2 บทความแรกนั้น ผู้อ่านได้เรียนรู้การออกแบบโครงสร้างข้อมูล การวาดวัตถุที่ตกลงมาทั้ง 7 ชนิด และการควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่ไปทางซ้าย ขวา และการหมุน ส่วนในบทความที่ 2 ได้ให้วัตถุตกลงมาจากด้านบนและเก็บสถานะตำแหน่งของวัตถุเอาไว้ และในบทความนี้เป็นการทำให้วัตถุที่ตกลงมานั้นซ้อนกันได้ พร้อมทั้งการเลื่อนซ้าย ขวา และการหมุนวัตถุจะตรวจสอบการชนกับวัตถุเก่าที่เคยตกลงมาก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเมื่อวัตถุตกลงมาจนถึงด้านล่างแล้วนั้นมีแถวใดบ้างที่ไม่มีช่องว่าง ถ้าพบแถวที่ไม่มีช่องว่างจะทำการลบแถวนั้นออกไป และสุดท้ายได้เพิ่มส่วนของการตรวจสอบการสิ้นสุดเกมในกรณีที่ไม่มีที่จะให้วัตถุตกลงมาและเคลื่อนที่ได้อีกดังภาพที่ 1 เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการสร้างเกมแบบง่าย ๆ ของเรา

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมของบทความนี้

การตรวจสอบการชน

การตรวจสอบการชนเป็นการตรวจสอบว่าค่า 1 ใน actors ตัวที่ actorNo ในมุม actorRotate นั้นมีตำแหน่งหรือช่องใดบ้างที่ไปซ้อนทับช่องของฉากหลังหรือ Field ที่เป็น 1 ถ้าพบจะทำการคืนค่ากลับเป็น True ดังโค้ดต่อไปนี้ โดยโค้ดนี้มีการควบรวมเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางการเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขด้วยการใช้ in และตัวแปรลิสต์ของภาษาไพธอน คือ รวมเงื่อนไขของวัตถุประเภทที่ 1,2 และ 3 กับวัตถุประเภท 4 และ 5 เนื่องจากมีความกว้างและสูงเท่ากันในทุกการหมุนวัตถุ ทำให้ลดจำนวนการใช้ if

if actorNo == 0:
    if actorRotate == 0:
      for j in range(4):
        if (actors[actorNo][actorRotate][0][j] & field[posY][posX+j]):
          return True
    else:
      for i in range(4):
        if (actors[actorNo][actorRotate][i][0] & field[posY+i][posX]):
          return True
  else:
    if actorNo in [1,2,3]:
      if actorRotate in [0,2]:
        for i in range(2):
          for j in range(3):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
      else:
        for i in range(3):
          for j in range(2):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
    elif actorNo in [4,5]:
      if actorRotate == 0:
        for i in range(2):
          for j in range(3):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
      else:
        for i in range(3):
          for j in range(2):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
    else:
      for i in range(2):
        for j in range(2):
          if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
            return True
  return False

การเลื่อนไปทางซ้าย

หลักการทำงานของการตรวจสอบการเลื่อนไปทางซ้าย คือ

 • ตรวจสอบก่อนว่ายังไปไม่ถึงขอบด้านซ้าย
  • ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไม่พบการชนกับทางซ้าย
   • ถ้าชนจะไม่ลดค่า posX
   • ถ้าไม่ชนจะลดค่า posX

ตัวอย่างโค้ดสำหรับตอบสนองการกดปุ่มเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายเป็นดังนี้ ซึ่งจะพบว่าใช้หลักทดลองย้ายก่อน ถ้าย้ายแล้วไม่ชนจะถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าย้ายแล้วชนจะใช้ค่าเดิมตามขั้นตอนที่กล่าวมา

  if keL.value() == 0:
    if posX > 0:
      posX -= 1
      if isCollide():
        posX += 1
      else:
        updated = True

การเลื่อนไปทางขวา

กรณีของการเลื่อนไปทางขวามีความคล้ายกันกับกรณีทางซ้าย คือ

 • ตรวจสอบว่ายังไม่ชนสุดขอบของทางด้านขวา
  • ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไม่มีการชนเมื่อขยับไปทางขวา
   • ถ้าเกิดการชนจะไม่เพิ่มค่า posX
   • ถ้าไม่เกิดการชนกับวัตถุทางขวาจะเพิ่มค่าของ posX

การหมุน

การหมุนมีความแตกต่างกับการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวา คือ เป็นพิจารณาว่าเมื่อทำการหมุนแล้วเกิดการชนหรือไม่ถ้าไม่จะดำเนินการหมุน แต่ถ้าชนจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าองศาการหมุน ดังนี้

 • ถ้าการหมุนไม่เกิดปัญหาเรื่องการชนขอบด้านขวา และด้านล่าง
  • เปลี่ยนค่า actorRotate
  • ทดสอบการชน
   • ถ้าชนให้เปลี่ยน actorRotate เป็นค่าเดิม
   • ถ้าไม่ชนให้ใช้ค่าการหมุนค่าใหม่แทนค่าเดิม

การตกลงมา

การตกลงมาของวัตถุอาศัยการขนเป็นตัวระบุตำแหน่งล่างสุดที่วัตถุจะตกลงมาได้ โดยหลักการทำงานเป็นดังนี้

 • ถ้าตกลงมาจนถึงแถวสุดท้ายให้จำตำแหน่งของวัตถุ
 • ถ้าไม่ใช้ให้ตรวจสอบการชนกับวัตถุด้านล่าง
  • ถ้าเกิดการชนให้จดจำตำแหน่ง ณ ปัจจุบันเอาไว้ใน field และเริ่มต้นการสุ่มวัตถุใหม่ให้ตกลงมา
  • ถ้าไม่เกิดการชนให้ข้ามไป

การตรวจสอบการพ่ายแพ้

การตรวจสอบการพ่ายแพ้กระทำโดยใช้เงื่อนไขของการแพ้ไว้ว่า ถ้าวัตถุที่ตกลงไม่มีช่องให้เลื่อนลงอีกแล้วหมายถึงจบเกม ดังนั้น การเขียนโปรแกรมจึงไปปรับส่วนของการตกลงมา ถ้าสร้งวัตถุใหม่ที่จะตกลงมาแล้วตรวจสอบการชนพบว่าชนกันด้านล่างแปลว่าวัตถุขยับไม่ได้อีกแล้วจึงให้จบเกมด้วยการให้ตัวแปร gameOver เป็น True พร้อมทั้งยกเลิกการทำงานของตัวตั้งเวลา Tmr และ Render พร้อมทั้งแสดงข้อความ Game Over ดังภาพที่ 1 ที่หน้าจอ ดังโค้ดต่อไปนี้

      table()
      newItem()
      if (isCollide()): 
        gameOver = True
        Tmr.deinit()
        Render.deinit()
        return

การตัดแถวที่เต็มแล้วออกไป

หลักการทำงานของการตัดแถวที่เต็มแล้วออกไป เป็นดังนี้

  1 row = แถวสุดท้าย
  2 ถ้าพบข้อมูลแถวที่ row เป็น 1 ทั้งแถว
     2.1 ถ้าเป็นแถวบนสุดให้ลบแถวปัจจุบันทิ้ง
     2.2 ถ้าไม่ใช่ให้คัดลอกแถวด้านบนลงมา และเปลี่ยนแถวด้านบนเป้น 0 ทั้งแถว
  3 ถ้ายังพบ ให้ row = row - 1
  4 กลับไปทำ 2 ถ้า row > 0

สามารถเขียนเป็นโค้ดโปรแกรมได้ดังนี้

  row = maxRow-1
  while row > 0:
    if ([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] == field[row]):
      if (row == 0): # 2.1
        field[row] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
      else:
        for r in range(row, 1, -1):
          field[r] = field[r-1]
        field[0] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
    else: 
      row = row - 1

จากโค้ดด้านบนจะพบว่า ถ้าพบ [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] ซึ่งเป็นค่าสถานะของแถวใด ๆ ใน field และการเปลี่ยนค่าทั้งแถวกระทำโดยการส่ง [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] ไปเก็บใน field[แถว]

ตัวอย่างโปรแกรม

จากหลักการทั้งหมดทำให้ได้โค้ดของ Simple Tetris ออกมาเป็นดังนี้

#################################################################
# tetris Ep3
# JarutEx 2021-11-08
#################################################################
import gc
import os
import sys
import time
import machine as mc
from machine import Pin,SPI, Timer
import math
import st7735 as tft
import vga1_16x16 as font
import random
#################################################################
###### setting ##################################################
#################################################################
gc.enable()
gc.collect()

mc.freq(240000000)

spi = SPI(2, baudrate=26000000,
     sck=Pin(14), mosi=Pin(12),
     polarity=0, phase=0)
#### Key
keL = Pin(39, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
keU = Pin(34, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
keD = Pin(35, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
keR = Pin(32, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

swM1 = Pin(33, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
swM2 = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
swA = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
swB = Pin(27, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

spk = Pin(19,Pin.OUT)
spk.on()
time.sleep(0.1)
spk.off()

scr = tft.ST7735(spi, 128, 160, dc=Pin(15, Pin.OUT), reset=Pin(13,Pin.OUT), cs=Pin(2, Pin.OUT), rotation=3)
scr.initr()

Tmr = Timer(0)

field = []
actors = [
  [ # แบบ1
   [[1,1,1,1], # rotate=0
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,0,0,0], # rotate=1
   [1,0,0,0],
   [1,0,0,0],
   [1,0,0,0]]
  ],
  [ # แบบ 2
   [[1,1,1,0], # rotate=0
   [1,0,0,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,1,0,0], # rotate=1
   [0,1,0,0],
   [0,1,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[0,0,1,0], # rotate=2
   [1,1,1,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,0,0,0], # rotate=3
   [1,0,0,0],
   [1,1,0,0],
   [0,0,0,0]]
  ],
  [ # แบบ 3
   [[1,0,0,0], # rotate=0
   [1,1,1,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,1,0,0], # rotate=1
   [1,0,0,0],
   [1,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,1,1,0], # rotate=2
   [0,0,1,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[0,1,0,0], # rotate=3
   [0,1,0,0],
   [1,1,0,0],
   [0,0,0,0]]
  ],
  [ # แบบ 4
   [[0,1,0,0], # rotate=0
   [1,1,1,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,0,0,0], # rotate=1
   [1,1,0,0],
   [1,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,1,1,0], # rotate=2
   [0,1,0,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[0,1,0,0], # rotate=3
   [1,1,0,0],
   [0,1,0,0],
   [0,0,0,0]],
  ],
  [ # แบบ 5
   [[0,1,1,0], # rotate=0
   [1,1,0,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[1,0,0,0], # rotate=1
   [1,1,0,0],
   [0,1,0,0],
   [0,0,0,0]]
  ],
  [ # แบบ 6
   [[1,1,0,0], # rotate=0
   [0,1,1,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]],
   [[0,1,0,0], # rotate=1
   [1,1,0,0],
   [1,0,0,0],
   [0,0,0,0]]
  ],
  [ # แบบ 7
   [[1,1,0,0], # rotate=0
   [1,1,0,0],
   [0,0,0,0],
   [0,0,0,0]]
  ]
]
actorColors = [
  tft.color565(232,232,64),
  tft.color565(232,64,64),
  tft.color565(232,64,232),
  tft.color565(64,64,232),
  tft.color565(64,232,64),
  tft.color565(64,232,232),
  tft.color565(232,232,232)
]
actorRotate = 0
actorNo = random.randint(0,len(actors)-1)
maxCol = 10
maxRow = 16
posX = 0
posY = 0
blankColor = tft.color565(48, 48, 48)
filledColor = tft.color565(192,192,192)
updated = False
gameOver = False

#################################################################
###### sub modules ##############################################
#################################################################
def splash():
  scr.fill(tft.color565(0x00,0x00,0x00))
  scr.text(font,"JarutEx", 20, 20, tft.YELLOW, tft.BLACK)
  scr.text(font,"JarutEx", 21, 20, tft.YELLOW, tft.BLACK)
  scr.text(font,"(C)2021", 40,48, tft.CYAN, tft.BLACK)
  time.sleep_ms(2000)
  scr.fill(tft.BLACK)

def genTable():
  global field
  for i in range(maxRow):
    row = []
    for j in range(maxCol):
      row.append(0)
    field.append(row)

def table(rowStart=0, rowEnd=maxRow):
  for i in range(rowStart, rowEnd,1):
    for j in range(maxCol):
      x = j * 8 + 1
      y = i * 8 + 1
      w = 6
      h = 6
      if (field[i][j] == 0):
        scr.fill_rect(x,y,w,h, blankColor)
      else:
        scr.fill_rect(x,y,w,h, filledColor)

def draw():
  actor = actors[actorNo][actorRotate]
  for i in range(4):
    for j in range(4):
      if actor[i][j]:
        x = (posX+j) * 8 + 1
        y = (posY+i) * 8 + 1
        w = 6
        h = 6
        scr.fill_rect(x,y,w,h,actorColors[actorNo])
        
def cbFalling(x):
  global posY,posX,actorRotate, actorNo, updated, gameOver, Tmr, Render
  posY += 1
  lastRow = 14
  if actorNo == 0:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 15
    else:
      lastRow = 12
  elif actorNo == 1:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 14
    elif actorRotate == 1:
      lastRow = 13
    elif actorRotate == 2:
      lastRow = 14
    else:
      lastRow = 13
  elif actorNo == 2:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 14
    elif actorRotate == 1:
      lastRow = 13
    elif actorRotate == 2:
      lastRow = 14
    else:
      lastRow = 13
  elif actorNo == 3:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 14
    elif actorRotate == 1:
      lastRow = 13
    elif actorRotate == 2:
      lastRow = 14
    else:
      lastRow = 13
  elif actorNo == 4:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 14
    else:
      lastRow = 13
  elif actorNo == 5:
    if actorRotate == 0:
      lastRow = 14
    else:
      lastRow = 13
  else:
    lastRow = 14
  
  if (posY > lastRow):
    for i in range(4):
      for j in range(4):
        if actors[actorNo][actorRotate][i][j] == 1:
          field[posY+i-1][posX+j] = 1
    removeRow()
    table()
    newItem()
  else:
    if (isCollide()):
      for i in range(4):
        for j in range(4):
          if actors[actorNo][actorRotate][i][j] == 1:
            field[posY+i-1][posX+j] = 1
      removeRow()
      table()
      newItem()
      if (isCollide()): 
        gameOver = True
        Tmr.deinit()
        Render.deinit()
        return
  updated = True

def newItem():
  global actorNo, posX, posY, actorRotate
  actorNo = random.randint(0,len(actors)-1)
  posX = 0
  posY = 0
  actorRotate = 0

def isCollide():
  if actorNo == 0:
    if actorRotate == 0:
      for j in range(4):
        if (actors[actorNo][actorRotate][0][j] & field[posY][posX+j]):
          return True
    else:
      for i in range(4):
        if (actors[actorNo][actorRotate][i][0] & field[posY+i][posX]):
          return True
  else:
    if actorNo in [1,2,3]:
      if actorRotate in [0,2]:
        for i in range(2):
          for j in range(3):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
      else:
        for i in range(3):
          for j in range(2):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
    elif actorNo in [4,5]:
      if actorRotate == 0:
        for i in range(2):
          for j in range(3):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
      else:
        for i in range(3):
          for j in range(2):
            if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
              return True
    else:
      for i in range(2):
        for j in range(2):
          if (actors[actorNo][actorRotate][i][j] & field[posY+i][posX+j]):
            return True
  return False

def cbRender(x):
  global posY,posX,actorRotate, actorNo, updated
  if swA.value() == 0: # rotate
    if (actorNo == 0):
      if (actorRotate == 0):
        if (posX > (maxCol-4))
          pass
        else:
          actorRotate = 1
          if (isCollide()):
            actorRotate = 0
          else:
            updated = True
      else:
        if (posY > maxRow-4):
          pass
        else: 
          actorRotate = 0
          if (isCollide()):
            actorRotate = 1
          else:
            updated = True
    elif (actorNo == 1):
      if actorRotate == 0:
        actorRotate = 1
        if (isCollide()):
          actorRotate = 0
        else:
          updated = True
      elif actorRotate == 1:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 2
          if (isCollide()):
            actorRotate = 1
          else:
            updated = True
        else:
          actorRotate = 1
      elif actorRotate == 2:
        actorRotate = 3
        updated = True
      else:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 0
          updated = True
        else:
          actorRotate = 3
    elif (actorNo == 2):
      if actorRotate == 0:
        actorRotate = 1
        updated = True
      elif actorRotate == 1:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 2
          updated = True
        else:
          actorRotate = 1
      elif actorRotate == 2:
        actorRotate = 3
        updated = True
      else:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 0
          updated = True
        else:
          actorRotate = 3
    elif (actorNo == 3):
      if actorRotate == 0:
        actorRotate = 1
        updated = True
      elif actorRotate == 1:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 2
          updated = True
        else:
          actorRotate = 1
      elif actorRotate == 2:
        actorRotate = 3
        updated = True
      else:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 0
          updated = True
        else:
          actorRotate = 3
    elif (actorNo == 4):
      if actorRotate == 0:
        actorRotate = 1
        updated = True
      else:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 0
          updated = True
        else:
          actorRotate = 1
    elif (actorNo == 5):
      if actorRotate == 0:
        actorRotate = 1
        updated = True
      else:
        if (posX < (maxCol - 2)):
          actorRotate = 0
          updated = True
        else:
          actorRotate = 1
  if keL.value() == 0:
    if posX > 0:
      posX -= 1
      if isCollide():
        posX += 1
      else:
        updated = True
  if keR.value() == 0:
    if (actorNo == 0):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-4
      else:
        maxX = maxCol-1
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 1):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-3
      elif (actorRotate == 1):
        maxX = maxCol-2
      elif (actorRotate == 2):
        maxX = maxCol-3
      else:
        maxX = maxCol-2
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 2):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-3
      elif (actorRotate == 1):
        maxX = maxCol-2
      elif (actorRotate == 2):
        maxX = maxCol-3
      else:
        maxX = maxCol-2
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 3):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-3
      elif (actorRotate == 1):
        maxX = maxCol-2
      elif (actorRotate == 2):
        maxX = maxCol-3
      else:
        maxX = maxCol-2
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 4):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-3
      else:
        maxX = maxCol-2
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 5):
      if (actorRotate == 0):
        maxX = maxCol-3
      else:
        maxX = maxCol-2
      if posX < maxX:
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
    elif (actorNo == 6):
      if posX < (maxCol-2):
        posX += 1
        if (isCollide()):
          posX -= 1
        else:
          updated = True
  if (updated):
    startY = 0
    endY = posY
    if posY > 0:
      startY = posY-1
    if endY >= maxRow:
      endY = maxRow
    if actorNo == 0:
      endY += 4
    elif actorNo == 1:
      endY += 3
    elif actorNo == 2:
      endY += 3
    elif actorNo == 3:
      endY += 3
    elif actorNo == 4:
      endY += 3
    elif actorNo == 5:
      endY += 3
    else:
      endY += 2
    if endY >= maxRow:
      endY = maxRow
    table(startY,endY)
    draw()
    updated = False
    
def removeRow():
  row = maxRow-1
  while row > 0:
    if ([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] == field[row]):
      if (row == 0): 
        field[row] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
      else: 
        for r in range(row, 1, -1):
          field[r] = field[r-1]
        field[0] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
    else:
      row = row - 1


#################################################################
###### main program #############################################
#################################################################
splash()
genTable()
table()
draw()
Render = Timer(1)
Tmr.init( period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=cbFalling)
Render.init( period=100, mode=Timer.PERIODIC, callback=cbRender)
while swM1.value():
  if gameOver:
    scr.text(font," Game ", 40, 40, tft.YELLOW, tft.RED)
    scr.text(font," Over ", 40, 56, tft.YELLOW, tft.RED)
    break
scr.fill(0)
spi.deinit()

สรุป

จากบทความนี้จะพบว่าเกมเตตริสของเรานั้นสามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง หมุนได้อย่างถูกต้อง ตัดแถวที่เต็มแล้วออกไปได้อย่างถูกต้อง และมีการตรวจสอบการสิ้นสุดเกม แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่ขาดหายไปของเกม คือ ระบบเสียง การกดให้วัตถุตกลงมาโดยไม่ต้องรอ เอนิเมชันการตัดออก การให้คะแนน และด่านของเกม ซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็มให้เกมมีความสมบูรณ์ ท้าทาย และสร้างความสนุก สุดท้ายนี้หวังว่าตัวอย่างของบทความนี้คงมีประโยชน์และสร้างแนวคิดให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาเกมแบบทำเองง่าย ๆ และสามารถทำได้ด้วยตนเอง ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

(C) 2020-2022, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2021-11-09, 2022-01-17