จากบทความ ST7735S 0.96″ 80×160 TFT LCD ได้กล่าวถึงคุณลักษณะและหน้าที่ของขาเชื่อมต่อพร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ TTGO T8 ESP32 ไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เป็นตัวอย่างการนำโมดูลแสดงผลมาใช้งานกับ ESP8266 ซึ่งมีขีดจำกัดในเรื่องของปริมาณหน่วยความจำที่น้อยกว่า ESP32 จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการคอมไพล์ไลบรารีให้เป็นไบต์โค้ดนามสกุล mpy

ภาพที่ 1

การเชื่อมต่อกับ ESP8266

การเชื่อมต่อโมดูลแสดงผลเข้ากับ ESP8266 เป็นดังตารางต่อไปนี้

TFT LCD ModuleESP8266
GNDGND
VCC3V3
SCLD5
SDAD7
RSTRST
DCD0
CSGND หรือ D8
BLK3V3

ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

ตัวอย่างโปรแกรม

การใช้งานไลบรารี st7735 ตามที่ได้กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้เมื่อนำมาใช้กับ ESP8266 จะประสบปัญหาเรื่องปริมาณหน่วยความจำในการประมวลผลคำสั่งจึงต้องคอมไพล์ st7735.py ด้วย mpy-cross เพื่อสร้างไบต์โค้ดของไฟล์ต้นฉบับดังคำสั่งต่อไปนี้

mpy-cross st7735.py

และด้วยจำนวนหน่วยความจำที่น้อยทำให้ไม่สามารถใช้ sysfont.py พร้อมกันได้ถึงแม้จะทำการคอมไพล์ให้เป็นไบต์โค้ดแล้ว ทางเราจึงปรับตัวอย่าง test80x160.py ใหม่โดยปรับความถี่สัญญาณนาฬิกาเป็น 160MHz ความถี่สัญญาณนาฬิกาในการสื่อสารบัส SPI เป็น 20MHz และตัดตัวอย่างการแสดงตัวอักษรออกไป

#code10-1
from st7735 import TFT
from machine import SPI,Pin
import machine as mc
import time
import math
mc.freq(160000000)
spi = SPI(1, baudrate=20000000,polarity=0, phase=0)
# dc, rst, cs
tft=TFT(spi,16)
tft.init_7735(tft.GREENTAB80x160)

def testlines(color):
  tft.fill(TFT.BLACK)
  for x in range(0, tft.size()[0], 6):
    tft.line((0,0),(x, tft.size()[1] - 1), color)
  for y in range(0, tft.size()[1], 6):
    tft.line((0,0),(tft.size()[0] - 1, y), color)

  tft.fill(TFT.BLACK)
  for x in range(0, tft.size()[0], 6):
    tft.line((tft.size()[0] - 1, 0), (x, tft.size()[1] - 1), color)
  for y in range(0, tft.size()[1], 6):
    tft.line((tft.size()[0] - 1, 0), (0, y), color)

  tft.fill(TFT.BLACK)
  for x in range(0, tft.size()[0], 6):
    tft.line((0, tft.size()[1] - 1), (x, 0), color)
  for y in range(0, tft.size()[1], 6):
    tft.line((0, tft.size()[1] - 1), (tft.size()[0] - 1,y), color)

  tft.fill(TFT.BLACK)
  for x in range(0, tft.size()[0], 6):
    tft.line((tft.size()[0] - 1, tft.size()[1] - 1), (x, 0), color)
  for y in range(0, tft.size()[1], 6):
    tft.line((tft.size()[0] - 1, tft.size()[1] - 1), (0, y), color)

def testfastlines(color1, color2):
  tft.fill(TFT.BLACK)
  for y in range(0, tft.size()[1], 5):
    tft.hline((0,y), tft.size()[0], color1)
  for x in range(0, tft.size()[0], 5):
    tft.vline((x,0), tft.size()[1], color2)

def testdrawrects(color):
  tft.fill(TFT.BLACK);
  for x in range(0,tft.size()[0],6):
    tft.rect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color)

def testfillrects(color1, color2):
  tft.fill(TFT.BLACK);
  for x in range(tft.size()[0],0,-6):
    tft.fillrect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color1)
    tft.rect((tft.size()[0]//2 - x//2, tft.size()[1]//2 - x/2), (x, x), color2)

def testfillcircles(radius, color):
  for x in range(radius, tft.size()[0], radius * 2):
    for y in range(radius, tft.size()[1], radius * 2):
      tft.fillcircle((x, y), radius, color)

def testdrawcircles(radius, color):
  for x in range(0, tft.size()[0] + radius, radius * 2):
    for y in range(0, tft.size()[1] + radius, radius * 2):
      tft.circle((x, y), radius, color)

def testtriangles():
  tft.fill(TFT.BLACK);
  color = 0xF800
  w = tft.size()[0] // 2
  x = tft.size()[1] - 1
  y = 0
  z = tft.size()[0]
  for t in range(0, 15):
    tft.line((w, y), (y, x), color)
    tft.line((y, x), (z, x), color)
    tft.line((z, x), (w, y), color)
    x -= 4
    y += 4
    z -= 4
    color += 100

def testroundrects():
  tft.fill(TFT.BLACK);
  color = 100
  for t in range(5):
    x = 0
    y = 0
    w = tft.size()[0] - 2
    h = tft.size()[1] - 2
    for i in range(17):
      tft.rect((x, y), (w, h), color)
      x += 2
      y += 3
      w -= 4
      h -= 6
      color += 1100
    color += 100

tft.fill(TFT.BLACK)
testlines(TFT.YELLOW)
time.sleep_ms(500)

testfastlines(TFT.RED, TFT.BLUE)
time.sleep_ms(500)

testdrawrects(TFT.GREEN)
time.sleep_ms(500)

testfillrects(TFT.YELLOW, TFT.PURPLE)
time.sleep_ms(500)

tft.fill(TFT.BLACK)
testfillcircles(10, TFT.BLUE)
testdrawcircles(10, TFT.WHITE)
time.sleep_ms(500)

testroundrects()
time.sleep_ms(500)

testtriangles()
time.sleep_ms(2000)
tft.on(False)

สรุป

จากบทความนี้เราได้ทำการเชื่อมต่อโมดูลแสดงผลเข้ากับ ESP8266 พร้อมสร้างไบต์โค้ดของไลบรารี และเขียนตัวอย่างโปรแกรมเพื่อแสดงผลได้สำเร็จลุล่วงแบบไม่สามารถแสดงตัวอักษรได้เนื่องจากปริมาณหน่วยความจำไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าเลือกใช้ MicroPython รุ่นเก่ากว่าอาจจะสามารถใช้งานแต่ทางทีมงานเราไม่ได้ทดสอบ

สุดท้ายขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรม และหวังว่าบทความนี้คงสร้างประโยขน์ให้กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ

(C) 2020, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2020-10-14