บทความนี้เป็นชุดบทความเขียนโปรแกรมที่มุ่งเน้นกับ Cortex-M0 ผ่านทาง STM32F030F4P6 หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 รุ่นอื่น ๆ ในแบบที่ใช้ CMSIS ซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ (firmware) ของ ARM ที่เรียบเรียงจากชุดบทความ Bare Metal : STM32 Programming ของ vivonomicon.com โดยไม่ใช้เฟรมเวิร์กของ Arduino และในบทความตอนที่ 1 เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วยการสร้างไฟล์ลิงค์สำหรับเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโค้ดเข้าด้วยกัน และไฟล์ส่วนของการทำงาน หลังจากนั้นนำไฟล์ผลลัพธ์อัพโหลดเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ภาพที่ 1 บอร์ด STM32F030F4P6

อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

 1. ARM none eabi tool chain
 2. บอร์ดที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Cortex-M0 เช่น
  1. STM32F030F4P6
  2. STM32F0 DISCOVERY
  3. หรือ Cortex-M3 เช่น   ET-STM32F103 /Cortex-M4
 3. ST-Link/V2 หรือ USB-RS232 หรือถ้าเป็นบอร์ด ET-STM32F103 ให้ใช้ตัวแปลง USB2RS232 กับสาย RS232
 4. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง ARM none eabi tool chain ได้ ซึ่งทีมงานเราใช้ Computer Notebook ที่ใช้หน่วยประมวลผลของ Intel N5000 กับ RAM 4GB ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux MINT 20.2 ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 เครื่องของทางทีมงาน

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM มีดังนี้

 1. เตรียมไฟล์ .ld สำหรับกำหนดการลิงค์เพื่อสร้างโปรแกรม
 2. เขียนโค้ดภาษาแอสเซ็มบลีในไฟล์ .S หรือ .s สำหรับเตรียมส่วนเริ่มต้นทำงานของระบบ
 3. เขียนโค้ดภาษาซี
 4. ทำการคอมไพล์โค้ดโปรแกรมเพื่อสร้าง .obj
 5. ทำการลิงค์เพื่อรวม .obj เข้ากับไลบรารีต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน .ld
 6. อัพโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด

องค์ประกอบของไฟล์ตาม CMSIS-Core

ไฟล์ที่ต้องเรียกใช้ในโปรแกรมที่เขียน ประกอบด้วย

 1. device.h
 2. system_device.h
 3. core_cpu.h
 4. cmsis_compiler.h

ไฟล์ที่ใช้ในการลิงค์ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมที่พัฒนา (มี main() )
 2. startup_xxx.S หรือ startup_xxx.c
 3. system_xxx.c

องค์ประกอบของไฟล์ตาม CMSIS Embedded Application

ไฟล์สำหรับเรียกใช้ในโปรแกรมที่เขียน ประกอบด้วย

 1. device.h

ไฟล์ที่ใช้ในการลิงค์ประกอบด้วย

 1. startup_<device>.c หรือ .S
 2. system_<device>.c
 3. โปรแกรมที่พัฒนา (มี main( ) )

เตรียมไฟล์สำหรับการลิงค์

ไฟล์สำหรับการลิงค์เป็นนามสกุล .ld ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำและขนาดของหน่วยความของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งค่าสำหรับ stm32f030f4p6 เป็นดังนี้ และบันทึกลงไฟล์ชื่อ STM32F030F4P6.ld

/* Label for the program's entry point */
  ENTRY(reset_handler)
  /* End of RAM / Start of stack (4KB SRAM) */
  _estack = 0x20001000;
  /* กำหนดขปริมาณ ram ที่จองแบบ dynamic */
  _Min_Leftover_RAM = 0x400;
  MEMORY
  {
   FLASH ( rx )   : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K
   RAM ( rxw )    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
  }
  SECTIONS
  {
   /* The vector table goes at the start of flash. */
   .vector_table :
   {
    . = ALIGN(4);
    KEEP (*(.vector_table))
    . = ALIGN(4);
   } >FLASH
   /* The 'text' section contains the main program code. */
   .text :
   {
    . = ALIGN(4);
    *(.text)
    *(.text*)
    . = ALIGN(4);
   } >FLASH
   /* The 'rodata' section contains read-only data,
    * constants, strings, information that won't change. */
   .rodata :
   {
    . = ALIGN(4);
    *(.rodata)
    *(.rodata*)
    . = ALIGN(4);
   } >FLASH
   /* The 'data' section is space set aside in RAM for
    * things like variables, which can change. */
   _sidata = .;
   .data : AT(_sidata)
   {
    . = ALIGN(4);
    /* Mark start/end locations for the 'data' section. */
    _sdata = .;
    *(.data)
    *(.data*)
    _edata = .;
    . = ALIGN(4);
   } >RAM
   /* The 'bss' section is similar to the 'data' section,
    * but its space is initialized to all 0s at the
    * start of the program. */
   .bss :
   {
    . = ALIGN(4);
    /* Also mark the start/end of the BSS section. */
    _sbss = .;
    *(.bss)
    *(.bss*)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
    _ebss = .;
   } >RAM
   /* Space set aside for the application's heap/stack. */
   .dynamic_allocations :
   {
    . = ALIGN(4);
    _ssystem_ram = .;
    . = . + _Min_Leftover_RAM;
    . = ALIGN(4);
    _esystem_ram = .;
   } >RAM
  }

จากไฟล์จะพบว่าต้องกำหนดให้หน่วยความจำแรมเป็น 4kB รอมเป็น 16kB โดยตำแหน่งเริ่มต้นของ RAM หรือ SRAM จะอยู่ที่ 0x20000000 และ ROM หรือ FLASH ROM อยู่ที่ 0x8000000 ส่วน _estack คือ ตำแหน่งสุดท้ายของหน่วยความจำสแตก (end of stack) ซึ่งกำหนดให้อยู่ที่ 0x20001000 มีส่วนของ SECTIONS เพิ่มเติมเข้ามา โดยแต่ละส่วนใน SECTIONS จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย . อันได้แก่

.vector_table สำหรับกำหนดเกี่ยวกับตารางเว็กเตอร์
.text สำหรับกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำเก็บโปรแกรมซึ่งเป็นหน่วยความจำแฟลช
.data สำหรับกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำเก็บข้อมูล
.bss สำหรับกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำสแต็ก
.dynamic_allocations สำหรับกำหนดเกี่ยวกับการจองหน่วยความจำแบบพลวัต

ตารางเว็กเตอร์

ตารางเว็กเตอร์เป็นส่วนของกำหนดการตอบสนองการขัดจังหวะ ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกเรียกเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดจังหวะเกิดขึ้น โดยข้อมูลของตารางนี้จัดเก็บในไฟล์ชื่อ vector_table.S ซึ่งเป็นไฟล์ภาษาแอสเซมบลี (.s หรือ .S ใช้สำหรับบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นไฟล์สำหรับเขียนภาษาแอสเซมบลี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

.syntax unified
.cpu cortex-m0
.fpu softvfp
.thumb

.global vtable
.global default_interrupt_handler

.type vtable, %object
.section .vector_table,"a",%progbits
vtable:
 // 0-15
 .word _estack
 .word reset_handler
 .word NMI_handler
 .word hard_fault_handler
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word SVC_handler
 .word 0
 .word 0
 .word pending_SV_handler
 .word SysTick_handler
 // 16-31
 .word window_watchdog_IRQ_handler
 .word PVD_IRQ_handler
 .word RTC_IRQ_handler
 .word flash_IRQ_handler
 .word RCC_IRQ_handler
 .word EXTI0_1_IRQ_handler
 .word EXTI2_3_IRQ_handler
 .word EXTI4_15_IRQ_handler
 .word 0
 .word DMA1_chan1_IRQ_handler
 .word DMA1_chan2_3_IRQ_handler
 .word DMA1_chan4_5_IRQ_handler
 .word ADC1_IRQ_handler
 .word TIM1_break_IRQ_handler
 .word TIM1_CC_IRQ_handler
 .word TIM2_IRQ_handler
 // 32-47
 .word TIM3_IRQ_handler
 .word 0
 .word 0
 .word TIM14_IRQ_handler
 .word 0
 .word TIM16_IRQ_handler
 .word TIM17_IRQ_handler
 .word I2C1_IRQ_handler
 .word 0
 .word SPI1_IRQ_handler
 .word 0
 .word USART1_IRQ_handler
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 .word 0
 // 48
 // (Location to boot from for RAM startup)
 #define boot_ram_base 0xF108F85F
 .word boot_ram_base

 .weak NMI_handler
 .thumb_set NMI_handler,default_interrupt_handler
 .weak hard_fault_handler
 .thumb_set hard_fault_handler,default_interrupt_handler
 .weak SVC_handler
 .thumb_set SVC_handler,default_interrupt_handler
 .weak pending_SV_handler
 .thumb_set pending_SV_handler,default_interrupt_handler
 .weak SysTick_handler
 .thumb_set SysTick_handler,default_interrupt_handler
 .weak window_watchdog_IRQ_handler
 .thumb_set window_watchdog_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak PVD_IRQ_handler
 .thumb_set PVD_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak RTC_IRQ_handler
 .thumb_set RTC_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak flash_IRQ_handler
 .thumb_set flash_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak RCC_IRQ_handler
 .thumb_set RCC_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak EXTI0_1_IRQ_handler
 .thumb_set EXTI0_1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak EXTI2_3_IRQ_handler
 .thumb_set EXTI2_3_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak EXTI4_15_IRQ_handler
 .thumb_set EXTI4_15_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak DMA1_chan1_IRQ_handler
 .thumb_set DMA1_chan1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak DMA1_chan2_3_IRQ_handler
 .thumb_set DMA1_chan2_3_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak DMA1_chan4_5_IRQ_handler
 .thumb_set DMA1_chan4_5_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak ADC1_IRQ_handler
 .thumb_set ADC1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM1_break_IRQ_handler
 .thumb_set TIM1_break_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM1_CC_IRQ_handler
 .thumb_set TIM1_CC_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM2_IRQ_handler
 .thumb_set TIM2_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM3_IRQ_handler
 .thumb_set TIM3_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM14_IRQ_handler
 .thumb_set TIM14_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM16_IRQ_handler
 .thumb_set TIM16_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak TIM17_IRQ_handler
 .thumb_set TIM17_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak I2C1_IRQ_handler
 .thumb_set I2C1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak SPI1_IRQ_handler
 .thumb_set SPI1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
 .weak USART1_IRQ_handler
 .thumb_set USART1_IRQ_handler,default_interrupt_handler
.size vtable, .-vtable

.section .text.default_interrupt_handler,"ax",%progbits
default_interrupt_handler:
 default_interrupt_loop:
  B default_interrupt_loop
.size default_interrupt_handler, .-default_interrupt_handler

จากโค้ดข้างต้นมีการกำหนดใช้หน่วยประมวลผลเป็น cortex-m0 และใช้หน่วยประมวลผลทศนิยมเป็นซอฟต์แวร์ (softvfp) และในตารางเว็กเตอร์ (.type vtable) ได้กำหนดตำแหน่งของสแตกและ reset_handler ซึ่งทั้งสองเป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็มขนาด word (.word) หรือ 4 ไบต์

โปรแกรมหลัก

ส่วนของโปรแกรมหลักประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของการเริ่มต้นทำงานเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมทำงานหลังจากเกิดเหตุการณ์การรีเซ็ตระบบ กับส่วนของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โดยในส่วนแรกถูกเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีเนื่องจากต้องเข้าถึงการทำงานของฮาร์ดแวร์ในระดับที่ภาษาซีไม่สามารถทำได้ พร้อมทั้งเตรียมค่าเริ่มต้นการทำงานเพื่อเรียกใช้โปรแกรมส่วนที่เขียนด้วยภาษาซี โดยระบุฟังก์ชันที่ถูกเรียกในภาษาซีชื่อ main

ส่วนเริ่มต้นทำงาน

ในส่วนของโปรแกรมหลักเป็นดังนี้ โดยบันทึกลงไฟล์ชื่อ core.S เพื่อใช้สำหรับเริ่มต้นทำงาน และระบุการเรียกใช้ฟังก์ชัน main ที่เขียนในภาษา C และทำการวนรอบไม่รู้จบด้วยการ B หรือกระโดดไปทำที่เลเบิล LoopForever

.syntax unified
.cpu cortex-m0
.fpu softvfp
.thumb

.global reset_handler
.type reset_handler, %function
reset_handler:
 LDR r0, =_estack
 MOV sp, r0   
 MOVS r0, #0
// Load the start/end addresses of the data section,
// and the start of the data init section.
 LDR r1, =_sdata  
 LDR r2, =_edata
 LDR r3, =_sidata
 B  copy_sidata_loop

copy_sidata:
 // Offset the data init section by our copy progress.
 LDR r4, [r3, r0]
 // Copy the current word into data, and increment.
 STR r4, [r1, r0]
 ADDS r0, r0, #4

copy_sidata_loop:
 // Unless we've copied the whole data section, copy the
 // next word from sidata->data.
 ADDS r4, r0, r1
 CMP r4, r2
 BCC copy_sidata

// Once we are done copying the data section into RAM,
// move on to filling the BSS section with 0s.
 MOVS r0, #0
 LDR r1, =_sbss
 LDR r2, =_ebss
 B  reset_bss_loop

// Fill the BSS segment with '0's.
reset_bss:
 // Store a 0 and increment by a word.
 STR r0, [r1]
 ADDS r1, r1, #4

reset_bss_loop:
 // We'll use R1 to count progress here; if we aren't
 // done, reset the next word and increment.
 CMP r1, r2
 BCC reset_bss

 // เรียกใช้ main และทำการวนรอบไม่รู้จบเมื่อทำงานใน main เสร็จ
 B  main
LoopForever:
 B  LoopForever
.size reset_handler, .-reset_handler

ภาษา c

เมื่อเตรียมครบทุกไฟล์ ตอนนี้เหลือเพียงส่วนของภาษา C ที่ต้องเขียนขึ้นมา ตัวอย่างสำหรับเริ่มต้นเป็นดังนี้ จะพบว่าเราไม่ทำอะไรเลย เนื่องจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือ Peripheral นั้นต้องเรียกใช้เฟิร์แวร์ (firmware) หรือไลบรารีของบริษัทที่ผลิตชิพมาเรียกใช้งานร่วมกับโค่ดที่เราเขียน

int main(void) {

}

คอมไพล์โปรแกรม

ทดสอบคอมไพล์โปรแกรมประกอบด้วยการคอมไพล์ไฟล์ core.S, vector_table.S และ main.c

arm-none-eabi-gcc \
-x assembler-with-cpp -c -O0 \
-mcpu=cortex-m0 -mthumb -Wall \
core.S -o core.o
arm-none-eabi-gcc \
-x assembler-with-cpp -c -O0 \
-mcpu=cortex-m0 -mthumb -Wall \
vector_table.S -o vector_table.o
arm-none-eabi-gcc -c \
-mcpu=cortex-m0 -mthumb -Wall -g \
-fmessage-length=0 --specs=nosys.specs \
main.c -o main.o 

เมื่อสำเร็จจะได้ไฟล์ core.o สำหรับกำหนดการทำงานเบื้องต้นเมื่อโปรแกรมถูกเรียกใช้งาน และทำหน้าที่โหลดฟังก์ชัน main ที่เขียนในภาษา C ส่วนไฟล์ vector_table.o เป็นส่วนของการ call back ไปยังฟังก์ชันตอบสนองการขัดจังหวะ และ main.o เป็นไฟล์ท่ได้จากการคอมไพล์โค้ดภาษา C ที่เขียนขึ้น เมื่อได้ไฟล์ทั้ง 3 โดยไม่มีความผิดพลาดใด ขั้นตอนถัดไป คือ การรวมไฟล์ทั้งสามภายใต้เงื่อนไขของลิงค์สคริปต์ โดยสั่งงานดังต่อไปนี้

arm-none-eabi-gcc \
core.o vector_table.o main.o \
-mcpu=cortex-m0 \
-mthumb -Wall --specs=nosys.specs \
-nostdlib -lgcc -T./STM32F030F4P6.ld \
-o main.elf

อัพโหลดโปรแกรม

เมื่อสำเร็จจะได้ไฟล์ main.elf ซึ่งเป็นไฟล์ของโปรแกรมทั้งหมดที่เขียนขึ้น และพร้อมสำหรับนำไปอัพโหลดเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยโปรแกรม STM32CubeProgrammer เป็นอันจบการเริ่มต้นชีวิตการเขียนโปรแกรมกับ STM32F030F4P6 เป็นดังภาพที่ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8

ภาพที่ 3 เปิดโปรแกรม และเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ

จากภาพที่ 3ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อให้ตรงกับอุปกรณ์ ซึ่งทางทีมงานเราเลือกใช้ UART หรือทำงานผ่านตัวแปลง USB เป็น RS232 และเลือกพอร์ตเชื่อมต่อให้ถูกต้อง โดยก่อนทำการเชื่อมต่อ (ก่อนกดปุ่ม connect) ต้องบูตให้อยู่ในโหลดโปรแกรมชิพ ด้วยการเลือก BOOT0 เป็น VCC แล้วกดสวิตช์ Reset เมื่อมากดปุ่ม Connect ของโปรแกรม STM32CubeProgrammer จะทำการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงดังภาพที่ 4 มีคำว่า Connected และปุ่ม Connect เปลี่ยนข้อความเป็น Disconnect เพื่อใช้สำหรับกดสั่งยกเลิกการเชื่อมต่อ

ภาพที่ 4 รายงานการเชื่อมต่อกรณีการเชื่อมต่อสำเร็จ

หมายเหตุ
กรณีที่ใช้แบบอื่น ๆ มีขั้นตอนเหมือนกัน คือ เลือกประเภทของการเชื่อมต่อ ระบุพอร์ตสื่อสาร ตั้งค่าความเร็วในการสื่อสาร หลังจากนั้นสั่ง connect เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

จากภาพที่ 4 ให้คลิกไอคอน Erasing & Programming (ภาพที่อยู่ต่อจากภาพคล้ายดินสอหรือปากกา) จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5 ในขั้นตอนนี้ต้องเลือกไฟล์โปรแกรมที่คอมไพล์แล้วด้วยการคลิกที่ปุ่ม Browse และหน้าจอตามภาพที่ 6 จะแสดง ให้เลือกไฟล์ main.elf และคลิก Open หลังจากนั้นจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่เปิดดังภาพที่ 8

ภาพที่ 5 หน้าจออัพโหลดโปรแกรม
ภาพที่ 6 หน้าจอเลือกไฟล์สำหรับอัพโหลดลงไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อเปิดไฟล์โปรแกรมที่ใช้สำหรับอัพโหลด (ตัวโปรแกรม STM32CubeProgramming ใช้คำว่า Download) เข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start Program จะเข้าสู่กระบวนการเขียนชิพ (ปกติพวกเรานิยมคลิกที่ปุ่ม Full chip erase ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรอมถูกลบไปทั้งหมด) ถ้าสำเร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 7 แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจะทำให้ปุ่ม Disconnect เปลี่ยนเป็น Connect ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7รายงานเมื่ออัพโหลดสำเร็จ
ภาพที่ 8 ผลลัพธ์หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อ

สรุป

จากบทความนี้จะพบว่าขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบ Bare Metal หรือเขียนด้วยชุดพัฒนาของชิพโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือของ Arduino นั้นมีขั้นตอนที่มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ที่ทำชุดเฟรมเวิร์กครอบ Bare Metal เพื่อให้ใช้งานได้กับ Arduino เขาได้ซ่อนขั้นตอนเหล่านี้เอาไว้ทำให้ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมมีความสะดวกมากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า ความนิยมของการใช้ Arduino จึงมีสูง แต่ถ้าเมื่อไรที่ต้องเขียนโปรแกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชุดพัฒนา Arduino ยังไม่สนับสนุน หรือสนับสนุนแต่ไม่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด ทางเลือกที่เป็นไปได้ของผู้พัฒนาคือ กลับมาสู่ Bare Metal ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ก็คือ การกลับไปใช้ ESP-IDF สุดท้าย ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

ท่านใดต้องการพูดคุยสามารถคอมเมนท์ไว้ได้เลยครับ

แหล่งอ้างอิง

 1. bare-metal-stm32-programming-part-1-hello-arm @vivonomicon.com
 2. STM32F030F4 Mainstream Arm Cortex-M0 Value line MCU with 16 Kbytes of Flash memory, 48 MHz CPU
 3. Startup File startup_<device>.c
 4. Startup File startup_<device>.s (deprecated)
 5. System Configuration Files system_<device>.c and system_<device>.h
 6. Device Header File <device.h>

(C) 2020-2021, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2021-07-10, 2021-07-11, 2021-07-12, 2021-10-21