[TH] Arduino: ควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์รถผ่านบราวเซอร์ด้วย esp8266

จากบทความการควบคุมหุ่นยนต์รถ 2 ล้อแบบ Servo ใน ESP8266+RoboServo และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใน VisionRobo Car: Drive Motor ทางเราได้นำหุ่นยนต์รถในตัวที่ 2 เปลี่ยนจาก Raspberry Pi เป็น ESP8266 เพื่อสั่งงานผ่าน WiFi โดยใช้แนวทางจาก บทความ ESP-01s+Relay มาเขียนใหม่ด้วยภาษา C/C++ ของ Arduino ด้วยคลาส WebServer จากที่ในบทความของ ESP8266 เป็น MicroPython ดังนั้น เมื่อทำตามบทความนี้จนเสร็จจะสามารถสั่งงานหุ่นบนต์ในภาพตัวอย่างที่ 1 ได้ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารไปที่ 192.168.4.1 และสั่งให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือหยุดได้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหุ่นยนต์รถสำหรับการทดลองในบทความนี้

อุปกรณ์

รายการอุปกรณ์สำหรับการทดลองตามภาพที่ 1 เป็นดังนี้

 1. NodeMCU และบอร์ดขยาย
 2. บอร์ดโมดูลขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MX1508
 3. แหล่งจ่ายไฟแบบชาร์จได้
 4. หุ่นยนต์รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว
  1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับล้อซ้าย
  2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับล้อขวา
  3. ชุดล้อสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าล้อซ้าย
  4. ชุดล้อสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าล้อขวา
  5. โครงยึดอุปกรณ์ตัวหุ่น

โค้ดโปรแกรม

จากรายการอุปกรณ์เมื่อประกอบเป็นหุ่นยนต์ตามตัวอย่างภาพที่ 1 หรืออ่านรายละเอีดจากบทความ ESP8266+RoboServo และขั้นตอนถัดไปคือออกแบบสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์

โครงสร้างของซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

 1. ส่วนการทำงานถายใต้เฟรมเวิร์กของ Arduino คือ setup(), loop() และการทำงานเพิ่มเติม
 2. คลาสของ Actor ที่เป็นตัวหุ่นยนต์เพื่อให้รองรับคุณสมบัติของ Actuator ที่มีอยู่ นั่นคือ ล้อทั้ง 2 ข้าง ทำให้สามารถตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้ 5 กรณี คือ
  1. หยุดการเคลื่อนที่ โดยสิ่งที่สั่งงานในขั้นตอนนี้เป็นการส่ง low เพื่อหยุดจ่ายแรงดันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแรงส่งที่เกิดจากคำสั่งหลังสุด แล้วสั่งหยุดด้วยการส่ง high ไปทั้ง 4 ขั้วของมอเตอร์ทั้ง 2 ตัวเพื่อให้เกิดการหยุด แล้วผ่อนการหยุดด้วยการส่ง low ก่อนสิ้นสุดการทำงาน ทั้งนี้เกิดจากการทดลองจำลองเหมือนการเหยียบคลัช แล้วเหยียบเบรค หลังจากนั้นปล่อยเบรคแล้วเหยียบคลัชไว้เพื่อรอเหยียบคันเร่ง (ผู้อ่านลองดูหลาย ๆ แบบก็ได้ครับ)
  2. การวิ่งไปข้างหน้า
  3. การถอยหลัง
  4. การเลี้ยวซ้ายด้วยการหมุนมอเตอร์ไปทิศตรงกันข้ามกัน
  5. การเลี้ยวขวาด้วยการหมุนตรงข้ามกับการเลี้ยวซ้าย

โค้ดสำหรับ RobotAgent เป็นดังนี้


#define MOTOR_L1 D4
#define MOTOR_L2 D5
#define MOTOR_R1 D6
#define MOTOR_R2 D7

class RobotAgent {
 private:
 public:
  RobotAgent() {
   // Actuator
   pinMode(MOTOR_L1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_L2, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R2, OUTPUT);
  }
  ~RobotAgent() {

  }
  void stop() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
   delay(5);
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
   delay(100);
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void forward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void left() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void right() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void backward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
};

ควบคุมการเคลื่อนที่

ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับทดสอบการทำงานของตัวหุ่นบนต์ (ผู้อ่านต้องปรับเปลี่ยนการหมุนให้ตรงกับหุ่นบนต์รถของตัวเองด้วยนะครับ) เพื่อเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาอย่างละ 3 วินาที เขียนได้ดังนี้


#define MOTOR_L1 D4
#define MOTOR_L2 D5
#define MOTOR_R1 D6
#define MOTOR_R2 D7

class RobotAgent {
 private:
 public:
  RobotAgent() {
   // Actuator
   pinMode(MOTOR_L1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_L2, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R2, OUTPUT);
  }
  ~RobotAgent() {

  }
  void stop() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
   delay(5);
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
   delay(100);
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void forward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void left() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void right() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void backward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
};

RobotAgent car;

void setup() {
}

void loop() {
 car.stop();
 car.forward();
 delay(3000);
 car.stop();
 car.backward();
 delay(3000);
 car.stop();
 car.left();
 delay(3000);
 car.stop();
 car.right();
 delay(3000);
}

ควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านบราวเซอร์

หลังจากที่ได้ทดลองสั่งงานหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่เป้นผลสำเร็จ ขั้นตอนถัดไปเป็นการเพิ่มโค้ดส่วนของการสั่งงานผ่านเว็บดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าเว็บเมื่ออยู่ในถานะ stop

โค้ดโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามานั้นเป็นการเปิดให้บริการพอร์ต 80 และกำหนดตัวเองเป็น AP ชื่อ “JarutEx” พร้อมระบุรหัสผ่านไว้เป็น “123456789” โดยกำหนดการเข้าถึงการทำงาน 5 แบบ คือ

 1. / เรียกใช้ htmlPage เพื่อแสดงสถานะของการเคลื่อนที่ด้วยภาพของปุ่มในภาพที่ 2 โดยสถานะที่กำลังทำงานเป็นปุ่มที่มีสีพื้นหลังเป้นสีเขียว และพื้นหลังสีแดงสำหรับปุ่มอื่น ๆ เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่าง
 2. /stop เรียกใช้ robotStop เพื่อหยุดการเคลื่อนที่
 3. /forward เรียกใช้ robotForward เพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า
 4. /backward สำหรับถอยหลังด้วยการเรียก robotBackward
 5. /left เพื่อสั่งหมุนไปทางซ้ายด้วยการตอบสนองจากคำสั่ง robotLeft
 6. /right สำหรับหมุนขวาด้วยการเรียก robotRight

โค้ดโปรแกรมเป็นดังนี้

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

#define AP_NAME "JarutEx"
#define AP_PASSWD "123456789"

#define MOTOR_L1 D4
#define MOTOR_L2 D5
#define MOTOR_R1 D6
#define MOTOR_R2 D7

class RobotAgent {
 private:
 public:
  RobotAgent() {
   // Actuator
   pinMode(MOTOR_L1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_L2, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R1, OUTPUT);
   pinMode(MOTOR_R2, OUTPUT);
  }
  ~RobotAgent() {

  }
  void stop() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
   delay(5);
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
   delay(100);
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void forward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void left() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_L2, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
  void right() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_R2, HIGH );
  }
  void backward() {
   digitalWrite( MOTOR_L1, LOW );
   digitalWrite( MOTOR_L2, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R1, HIGH );
   digitalWrite( MOTOR_R2, LOW );
  }
};

RobotAgent car;
IPAddress myIP(192, 168, 4, 1);
IPAddress gwIP(192, 168, 4, 10);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
int motionState = 0;

ESP8266WebServer server(80);

void setup() {
 motionState = 0;
 car.stop();
 if (WiFi.softAPConfig( myIP, gwIP, subnet )) {
  if (WiFi.softAP(AP_NAME, AP_PASSWD, 8, false, 5)) {
  } else {
   while (true);
  }
 } else {
  while (true) {
  }
 }
 server.on("/", htmlPage);
 server.on("/stop", robotStop);
 server.on("/forward", robotForward);
 server.on("/backward", robotBackward);
 server.on("/left", robotLeft);
 server.on("/right", robotRight);
 
 server.begin();
}

void robotStop() {
 motionState = 0;
 car.stop();
 htmlPage();
}
void robotForward() {
 motionState = 1;
 car.forward();
 htmlPage();
}
void robotBackward() {
 motionState = 2;
 car.backward();
 htmlPage();
}
void robotLeft(){ 
 motionState = 3;
 car.left();
 htmlPage();
}
void robotRight(){ 
 motionState = 4;
 car.right();
 htmlPage();
}

void htmlPage() {
 String html;
 html.reserve(2048);        // prevent ram fragmentation
 html = F(
      "<!DOCTYPE HTML>"
      "<html><head>"
      "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>"
      "<style>"

      ".button { border: none; color: white; padding: 20px; text-align: center; text-decoration: none;"
      " display: inline-block; font-size: 14"
      " px; margin: 4px 2px; cursor: pointer; border-radius: 4%;"
      " width: 100%; height: 100%;"
      "}"
      ".button1 { background-color: #3ABC40; }"
      ".button2 { background-color: #BC4040; }"
      "</style></head><body><table>"
     );
 if (motionState == 0) {
  html += F(
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/forward'><button class='button button2'>Forward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td><a href='/left'><button class='button button2'>Turn Left</button></a></td>"
       "<td><a href='/stop'><button class='button button1'>Stop</button></a></td>"
       "<td><a href='/right'><button class='button button2'>Turn Right</button></a></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/backward'><button class='button button2'>Backward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
      );
 }
 else if (motionState == 1) {
  html += F(
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/forward'><button class='button button1'>Forward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td><a href='/left'><button class='button button2'>Turn Left</button></a></td>"
       "<td><a href='/stop'><button class='button button2'>Stop</button></a></td>"
       "<td><a href='/right'><button class='button button2'>Turn Right</button></a></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/backward'><button class='button button2'>Backward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
      );

 }
 else if (motionState == 2) {
  html += F(
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/forward'><button class='button button2'>Forward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td><a href='/left'><button class='button button2'>Turn Left</button></a></td>"
       "<td><a href='/stop'><button class='button button2'>Stop</button></a></td>"
       "<td><a href='/right'><button class='button button2'>Turn Right</button></a></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/backward'><button class='button button1'>Backward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
      );

 }
 else if (motionState == 3) {
  html += F(
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/forward'><button class='button button2'>Forward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td><a href='/left'><button class='button button1'>Turn Left</button></a></td>"
       "<td><a href='/stop'><button class='button button2'>Stop</button></a></td>"
       "<td><a href='/right'><button class='button button2'>Turn Right</button></a></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/backward'><button class='button button2'>Backward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
      );

 }
 else if (motionState == 4) {
  html += F(
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/forward'><button class='button button2'>Forward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td><a href='/left'><button class='button button2'>Turn Left</button></a></td>"
       "<td><a href='/stop'><button class='button button2'>Stop</button></a></td>"
       "<td><a href='/right'><button class='button button1'>Turn Right</button></a></td>"
       "</tr>"
       "<tr>"
       "<td></td>"
       "<td><a href='/backward'><button class='button button2'>Backward</button></a></td>"
       "<td></td>"
       "</tr>"
      );

 }
 html += F("</table></body></html>\r\n");
 server.send(200, "text/html", html);
}

void loop() {
 server.handleClient();
}

สรุป

จะพบว่า การใช้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของความชอบหรือสะดวกในการพัฒนา แต่ภาษาสำหรับแสดงผลหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่านเว็บนั้นยังคงเป็น HTML5 ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้อ่านเข้าใจและมีทักษะการเขียนเว็บด้วย HTML, CSS3 และ JavaScript จะทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ของเว็บออกมาได้ดูดีสวยงาม แต่อย่างไรก็ดี ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 หรือ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลขนาดเล็ก มีปริมาณหน่วยความจำจำกัดอาจจะทำให้ไม่สามารถทำได้เหมือนเครื่องให้บริการในระบบจริง ดังนั้น ผู้อ่านที่ได้ผ่านการทดลองการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรูปแบบจะพบข้อเท็จจริงและได้ประสบการณ์เพิ่มเติมว่า การทำแบบใดสามารถทำได้ และการใช้งานแบบใดที่เป็นอุปสรรค หรืออาจจะทำงานไม่ได้ สุดท้าย ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

(C) 2022, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2022-01-01, 2022-02-06

ขอบคุณ รศ.ดร.เที่ยง เหมียดไธสง และ ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง ที่สนับสนุนอุปกรณ์การทดลองครับ