บทความนี้เป็นการใช้โมดูล ST7735s กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S2 ผ่านไลบรารี TFT_eSPI โดยในก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และ STM32F103C ไปแล้ว และโมดูล TFT ที่เลือกใช้เป็น REDTAB80x160 (ได้เพิ่มเติมโค้ดสำหรับ GREENTAB80x160 ในตอนท้ายบทความ) แต่สามารถปรับดารตั้งค่าเป็นโมดูลอื่น ๆ ได้ โดยดูรายละเอียดจากไฟล์ User_Setup.h ของไลบรารี TFT_eSPI ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมดูลแสดงผล TFT ขนาด 0.96″ แบบ IPS กับ ESP32-S2

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลแสดงผล TFT ที่ใช้ st7735s แบบ REDTAB80x160 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S2 เป็นตามตารางต่อไปนี้

TFT st7735s REDTAB80x160ESP32-S2
Vcc3V3
GNDGND
MISO-1
MOSI35
SCK36
CS34
RES38
DC33
ตารางที่ 1 การเชื่อมต่อกับ ESP32-S2

กำหนดค่า TFT_eSPI

ให้ดำเนินการแก้ไขการเรียกใช้การตั้งค่าไดรเวอร์ของ TFT_eSPI ในไฟล์ User_Setup_Select.h ในโฟลเดอร์ Arduino/libraries/TFT_eSPI เพื่อให้เรียกใช้การตั้งค่าเฉพาะที่กำหนดขึ้นดังนี้

#define ST7735_DRIVER 

#define TFT_RGB_ORDER TFT_RGB 
#define TFT_WIDTH 80
#define TFT_HEIGHT 160

#define ST7735_REDTAB160x80  // For 160 x 80 display with 24 pixel offset

#define TFT_INVERSION_ON

// ESP32-S2
#define TFT_MISO -1 // 37
#define TFT_MOSI 35
#define TFT_SCLK 36
#define TFT_CS  34 // Chip select control pin
#define TFT_DC  33 // Data Command control pin
#define TFT_RST 38 // Reset pin (could connect to Arduino RESET pin)

#define LOAD_GLCD  // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
//#define LOAD_FONT8N // Font 8. Alternative to Font 8 above, slightly narrower, so 3 digits fit a 160 pixel TFT
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts

#define SMOOTH_FONT

#define SPI_FREQUENCY 27000000

ตัวอย่างโปรแกรม

โค้ดตัวอย่างโปรแกรมเป็นดังนี้

#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();


uint16_t colorsBg[] = {
 TFT_BLACK,   /*  0,  0,  0 */
 TFT_NAVY,   /*  0,  0, 128 */
 TFT_DARKGREEN,  /*  0, 128,  0 */
 TFT_DARKCYAN,   /*  0, 128, 128 */
 TFT_MAROON,   /* 128,  0,  0 */
 TFT_PURPLE,   /* 128,  0, 128 */
 TFT_OLIVE,   /* 128, 128,  0 */
 TFT_LIGHTGREY,   /* 211, 211, 211 */
 TFT_DARKGREY,   /* 128, 128, 128 */
 TFT_BLUE,   /*  0,  0, 255 */
 TFT_GREEN, /*  0, 255,  0 */
 TFT_CYAN,/*  0, 255, 255 */
 TFT_RED,/* 255,  0,  0 */
 TFT_MAGENTA,/* 255,  0, 255 */
 TFT_YELLOW,/* 255, 255,  0 */
 TFT_WHITE ,/* 255, 255, 255 */
 TFT_ORANGE,/* 255, 180,  0 */
 TFT_GREENYELLOW, /* 180, 255,  0 */
 TFT_PINK, /* 255, 192, 203 */ //Lighter pink, was 0xFC9F
 TFT_BROWN, /* 150, 75,  0 */
 TFT_GOLD, /* 255, 215,  0 */
 TFT_SILVER, /* 192, 192, 192 */
 TFT_SKYBLUE, /* 135, 206, 235 */
 TFT_VIOLET /* 180, 46, 226 */
};
uint16_t colorsFg[] = {
 TFT_WHITE - TFT_BLACK,  /*  0,  0,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_NAVY,  /*  0,  0, 128 */
 TFT_WHITE - TFT_DARKGREEN, /*  0, 128,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_DARKCYAN,  /*  0, 128, 128 */
 TFT_WHITE - TFT_MAROON,  /* 128,  0,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_PURPLE,  /* 128,  0, 128 */
 TFT_WHITE - TFT_OLIVE,  /* 128, 128,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_LIGHTGREY,  /* 211, 211, 211 */
 // TFT_WHITE - TFT_DARKGREY,  /* 128, 128, 128 */
 TFT_BLACK,
 TFT_WHITE - TFT_BLUE,  /*  0,  0, 255 */
 TFT_WHITE - TFT_GREEN, /*  0, 255,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_CYAN, /*  0, 255, 255 */
 TFT_WHITE - TFT_RED, /* 255,  0,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_MAGENTA, /* 255,  0, 255 */
 TFT_WHITE - TFT_YELLOW, /* 255, 255,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_WHITE , /* 255, 255, 255 */
 TFT_WHITE - TFT_ORANGE, /* 255, 180,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_GREENYELLOW, /* 180, 255,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_PINK, /* 255, 192, 203 */ //Lighter pink, was 0xFC9F
 TFT_WHITE - TFT_BROWN, /* 150, 75,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_GOLD, /* 255, 215,  0 */
 TFT_WHITE - TFT_SILVER, /* 192, 192, 192 */
 TFT_WHITE - TFT_SKYBLUE, /* 135, 206, 235 */
 TFT_WHITE - TFT_VIOLET /* 180, 46, 226 */
};

char colorsName[][16] = {
 {"TFT_BLACK"} ,
 {"TFT_NAVY"},
 {"TFT_DARKGREEN"},
 {"TFT_DARKCYAN"},
 {"TFT_MAROON"},
 {"TFT_PURPLE"},
 {"TFT_OLIVE"},
 {"TFT_LIGHTGREY"},
 {"TFT_DARKGREY"},
 {"TFT_BLUE"},
 {"TFT_GREEN"},
 {"TFT_CYAN"},
 {"TFT_RED"},
 {"TFT_MAGENTA"},
 {"TFT_YELLOW"},
 {"TFT_WHITE"},
 {"TFT_ORANGE"},
 {"TFT_GREENYELLOW"},
 {"TFT_PINK"},
 {"TFT_BROWN"},
 {"TFT_GOLD"},
 {"TFT_SILVER"},
 {"TFT_SKYBLUE"},
 {"TFT_VIOLET"}
};

int colorIdx = 0;
char msg[32];

void setup() {
 tft.init();
 tft.setRotation(1);
 tft.writecommand(TFT_MADCTL);
 tft.writedata(TFT_MAD_MV | TFT_MAD_COLOR_ORDER );
}

void loop() {
 tft.fillScreen( colorsBg[colorIdx] );
 tft.setTextColor( colorsFg[colorIdx] );
 tft.drawString( colorsName[colorIdx], 10 , 16, 2 ); // Font No.2
 tft.drawString( colorsName[colorIdx], 11 , 16, 2 ); // Font No.2
 delay(3000);
 colorIdx++;
 if (colorIdx == 24) {
  colorIdx = 0;
 }
}

ตัวอย่างที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลหน่วยความจำของบอร์ด ESP32-S2 ทางจอแสดงผลดังภาพที่ 2 โดยโค้ดโปรแกรมเป็นดังต่อไปนี้

#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
 char msg[64];
 tft.init();
 tft.setRotation(1);
 tft.writecommand(TFT_MADCTL);
 tft.writedata(TFT_MAD_MV | TFT_MAD_COLOR_ORDER );
 tft.fillScreen( TFT_MAROON );

 sprintf(msg,"Total heap: %d", ESP.getHeapSize());
 tft.setTextColor( TFT_WHITE );
 tft.drawString( msg, 4 , 0, 2 );
 
 sprintf(msg,"Free heap: %d", ESP.getFreeHeap());
 tft.setTextColor( TFT_CYAN );
 tft.drawString( msg, 4 , 12, 2 );

 sprintf(msg,"Total PSRAM: %d", ESP.getPsramSize());
 tft.setTextColor( TFT_WHITE );
 tft.drawString( msg, 4 , 24, 2 );

 sprintf(msg,"Free PSRAM: %d", ESP.getFreePsram());
 tft.setTextColor( TFT_CYAN );
 tft.drawString( msg, 4 , 36, 2 );

 tft.setTextColor( TFT_YELLOW );
 tft.drawString("www.jarutex.com",4,60,2);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์เมื่อแสดงปริมาณหน่วยความจำ RAM และ SPIRAM

โค้ดสำหรับ GREENTAB80X160

ไฟล์ User_Setup.h เป็นดังนี้

#define ST7735_DRIVER 

#define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR
#define TFT_WIDTH 80
#define TFT_HEIGHT 160

#define ST7735_GREENTAB160x80  // For 160 x 80 display with 24 pixel offset

#define TFT_MISO -1 // 37
#define TFT_MOSI 35
#define TFT_SCLK 36
#define TFT_CS  34 // Chip select control pin
#define TFT_DC  33 // Data Command control pin
#define TFT_RST 38 // Reset pin (could connect to Arduino RESET pin)

#define LOAD_GLCD 
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4
#define LOAD_FONT6
#define LOAD_FONT7
#define LOAD_FONT8
#define LOAD_GFXFF 
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY 27000000

ตัวอย่างโปรแกรมปรับแก้ด้วยการตัดส่วนของ writecommand()/writedata ใน setup() จึงได้โค้ดดังต่อไปนี้

#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
 char msg[64];
 tft.init();
 tft.setRotation(1);
 
 tft.fillScreen( TFT_MAROON );
 tft.setTextColor( TFT_CYAN );
 tft.drawString("HEAP info.",4,0,2);

 sprintf(msg,"%.2f/%.2fKB", ESP.getFreeHeap()/1024.0, ESP.getHeapSize()/1024.0);
 tft.setTextColor( TFT_WHITE );
 tft.drawString( msg, 12 , 12, 2 );

 tft.setTextColor( TFT_CYAN );
 tft.drawString("PSRAM info.",4,32,2);

 sprintf(msg,"%.2f/%.2fMB", ESP.getFreePsram()/1048576.0, ESP.getPsramSize()/1048576.0);
 tft.setTextColor( TFT_WHITE );
 tft.drawString( msg, 12 , 44, 2 );

 tft.setTextColor( TFT_YELLOW );
 tft.drawString("www.jarutex.com",22,60,2);
}

void loop() {

}

ตัวอย่างผลลัพธ์เป็นดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์จากตัวอย่างโปรแกรมของ ESP32-S2 กับบอร์ด GREENTAB

สรุป

จากบทความนี้จะพบว่า การใช้งานโมดูล TFT กับ ESP32-S2 นั้นเหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น ๆ เนื่องจากไลบรารี TFT_eSPI รองรับการเชื่อมต่อและมีชุดคำสั่งให้ใช้งาน แต่ต้องกำหนดขาให้ตรงกับการทำงาน ส่วนเรื่องประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานโมดูลเสริมของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น การเลือกรุ่นที่มีเฉพาะหน่วยความจำภายในจะทำงานได้เร็วกว่ารุ่นที่มี SPIRAM ที่เพิ่มเติมภายนอกเนื่องจากเป็นการสื่อสารภายในโมดูลไม่ได้เชื่อมต่อกับบัสภายนอก แต่ต้องแลกด้วยปริมาณหน่วยความจำที่น้อยกว่า เป็นต้น และสุดท้ายขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

ท่านใดต้องการพูดคุยสามารถคอมเมนท์ได้เลยครับ

แหล่งอ้างอิง

 1. TFT_eSPI

(C) 2022, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ

ปรับปรุงเมื่อ 2022-01-04, 2022-01-05. 2022-01-06, 2022-02-15, 2024-04-06