[TH] PyOpenGL

บทความนี้เป็นการใช้ภาษาไพธอนของบอร์ด Raspberry Pi ใช้งานไลบรารี OpenGL เพื่อแสดงผลภาพแบบ 3 มิติเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหมุนไปทางแกน X,Y และ Z

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์จากโปรแกรม ex03.py
Read More