[TH] Simple Tetris Ep.2

จากตอนที่แล้วเราได้วาดฉากหลัง การสุ่มวัตถุ การวาดวัตถุ การเลื่อนซ้ายขวา และการหมุนไปแล้ว ในบทความตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนก่อนตอนสุดท้ายของชุดการทำเกม Tetris โดยเนื้อหาเป็นเรื่องของการสร้างฉากหลังเป็นโครงสร้างข้อมูลตาราง ถ้าวัตถุตกลงมาจนถึงล่างสุดจะแปลงวัตถุนั้นให้เป็นข้อมูลหนึ่งของตาราง ดังภาพที่ 1และปรับปรุงเรื่องวิธีการตกลงมาของวัตถุและการควบคุม/แสดงผลวัตถุใหม่ด้วยการใช้ตัวตั้งเวลา โดยยังไม่ตรวจสอบการชนจากการเลื่อนซ้าย/ขวา การตรวจสอบว่าวัตถุตกลงมาซ้อนกับวัตถุก่อนหน้านี้หรือไม่การหมุน และการตัดแถวซึ่งจะกล่าวถึงในบทความตอนสุดท้ายหรือ Simple Tetris Ep.3

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมของบทความนี้

[TH] Simple Tetris Ep.1

บทความนี้แนะนำการเขียนเกมเตตริส (Tetris) แบบง่าย โดยแสดงผลในตารางขนาด กว้าง 10 ช่อง และสูง 16 ช่อง ตามภาพที่ 1 โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ esp32 ที่ต่อกับจอแสดงผลแบบ ST7735 และสวิตช์สำหรับควบคุมอีก 8 ตัว ที่สำคัญคือ เขียนด้วยภาษาไพธอนผ่าน MicroPython ที่คอมไพล์ให้ใช้ชุดไลบรารี st7735_mpy ซึ่งในบทความนี้กล่าวถึงการจัดเก็บวัตถุทั้ง 7 แบบที่เป็นสิ่งของหรือวัตถุที่ตกลงมาให้รองรับการแสดงผลและการหมุนวัตถุ กับการเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายและขวา ส่วนการควบคุมและตรรกะของเกม Tetris จะกล่าวในบทความถัดไป

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมของบทความนี้

[TH] MicroPython : PWM

บทความนี้กล่าวถึงการใช้ PWM หรือ Pulse Width Modulation ที่เป็นโมดูลภายใต้คลาส machine ของ MicroPython เพื่อใช้งานกับ esp8266 และ esp32 พร้อมตัวอย่างการใช้ PWM ในการหรี่ความสว่างของหลอดแอลอีดี และการสร้างความถี่เสียงด้วย PWM ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

[TH] เกมวิ่งเก็บธงในเขาวงกต

บทความนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเกมขยับตัวละครให้เดินไปในเขาวงกตเพื่อเก็บธงที่ถูกสุ่มตำแหน่ง ดังภาพที่ 1 ซึ่งตัวละครจะเดินในช่องที่กำหนดไม่สามารถทะลุกำแพงได้ โดยมีเสียงร้องเตือนเมื่อพยายามเดินไปในตำแหน่งที่ไม่สามารถไปได้ และเมื่อเดินไปทิศใดจะเปลี่ยนภาพของตัวละครให้หันไปทางทิศนั้น นอกจากนี้กำหนดให้การกดปุ่ม A ให้เป็นการสุ่มตำแหน่งของธงใหม่ การกดปุ่ม B ให้ทำการสุ่มตำแหน่งของผู้เล่น และถ้ากดปุ่ม D ให้ออกจากโปรแกรม โดยบอร์fสำหรับใช้งานยังคงเป็น dCoreML4M เช่นเดิม มาเริ่มกันครับ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมของบทความนี้