[EN] machine.Pin

By jarutex

This article is to learn how to use the Pin class which is a subclass in the machine class of Micropython for use with ESP8266 or ESP32 microcontrollers.

[TH] machine.Pin

By jarutex

บทความนี้เป็นการเรียนรู้การใช้งานคลาส Pin ซึ่งเป็นคลาสย่อยในคลาส machine ของ Micropython เพื่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 หรือ ESP32 พร้อมทั้งกล่าวถึงหน้าที่ของขาของชิพทั้ง 2 ที่ควรทราบก่อนใช้งาน