[TH] ESP8266 time Library

บทความนี้เป็นบทความที่เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไลบรารี time ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหน่วงเวลาของ ESP8266 พร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ NTP Server เพื่อทำการซิงค์ เวลาให้ตรงกัน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม code5-1