Advertisement

[TH] ESP8266+ST7735s TFT LCD 0.96″ 80×160 RGB565

จากบทความ ST7735S 0.96″ 80×160 TFT LCD ได้กล่าวถึงคุณลักษณะและหน้าที่ของขาเชื่อมต่อพร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ TTGO T8 ESP32 ไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เป็นตัวอย่างการนำโมดูลแสดงผลมาใช้งานกับ ESP8266 ซึ่งมีขีดจำกัดในเรื่องของปริมาณหน่วยความจำที่น้อยกว่า ESP32 จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการคอมไพล์ไลบรารีให้เป็นไบต์โค้ดนามสกุล mpy

ภาพที่ 1
Read More
Advertisement

[TH] ST7735s 0.96″ 80×160 TFT LCD

บทความนี้แนะนำ TFT LCD แบบ IPS ขนาด 0.96″ ที่มีความละเอียด 80×160 จุด ให้สี RGB565 หรือ 16 บิต โดยควบคุมการทำงานของโมดูล LCD ด้วยชิพ ST7735s ผ่านทางบัส SPI โดยตัวอย่างการใช้งานใช้กับ TTGO T8 ESP32 ที่เรียกใช้ไลบรารี ST7735 ด้วยภาษาไพธอน

ภาพที่ 1
Read More
Advertisement

[EN]Review TTGO T8 ESP32

TTGO T8 ESP32 is an ESP32-powered board. Supports programming for ESP-IDF, Arduino and MicroPython. In addition, the highlight of this board is Built-in memory, 4MB external RAM available, TF Card reader slot, can read/write SD card, turn on/off switch, reset button, 3D antenna, external antenna socket, charging circuit and using a rechargeable battery.

Read More
Advertisement

[TH] ESP8266 MicroSD-Card Reader (Adapter)

บทความนี้เป็นตัวอย่างการใช้โมดูลอ่าน/เขียนการ์ดประเภท SD-Card เพื่อเก็บข้อมูลและอ่านข้อมูลในรูปแบบ JSON ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านบทความสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 1
Read More
Advertisement

[TH] ESP8266 Control Relay

บทความนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อขับโมดูรีเลย์เพื่อเปิด/ปิดหลอดแอลอีดีให้สว่างหรือดับผ่านการสั่งงาน WiFi ในโหมด AP ของ ESP8266

ภาพที่ 1
Read More
Advertisement Advertisement

[TH]Review TTGO T8 ESP32

TTGO T8 ESP32 เป็นบอร์ดที่ใช้ ESP32 เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน รองรับการเขียนโปรแกรมทั้ง ESP-IDF, Arduino และ MicroPython นอกจากนี้จุดเด่นของบอร์ดรุ่นนี้อยู่ที่ มีหน่วยความจำแรมภายนอกให้ใช้งาน 4MB มีช่องอ่าน TF Card ทำให้สามารถอ่าน/เขียน SD Card ได้ มีสวิตช์สำหรับเปิดปิดการทำงานของบอร์ด ปุ่มรีเซ็ต เสาอากาศแบบ 3 มิติ ช่องเสียบสายอากาศภายนอก และวงจรชาร์จ/ใช้งานแบตเตอรีแบบรีชาร์จ

Read More
Advertisement

[EN] ESP8266+Soil Moisture Sensor

This article uses the ESP8266 to read the values ​​from the soil moisture sensor. The appearance of the selected sensor is shown in Figure 1. The circuit of the sensor is shown in Figure 2 which there’s a part for the conversion of resistance from current flow to analog and digital values. In which the digital sector has to be rotated to adjust the resistance from the variable resistor. After that, the voltage obtained by adjusting the resistance is used as a comparator of the voltage obtained by the sensor circuit and output the data as a digital signal as a value of 0 or 1, but in this article choose to read the value from analog signal via A0, which is 10 bits analog to digital converter (ADC) consequently the value read from analog signal will be integer start from 0 to 1024. The example program is written in Python along with showing the converted values ​​from the ADC displayed on the web page.

Read More
Advertisement

[TH] ESP8266 time Library

บทความนี้เป็นบทความที่เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไลบรารี time ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหน่วงเวลาของ ESP8266 พร้อมตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ NTP Server เพื่อทำการซิงค์ เวลาให้ตรงกัน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม code5-1
Read More
Advertisement

[TH] ESP8266+Soil Moisture Sensor

บทความนี้เป็นการนำ ESP8266 มาใช้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ความชื้นของดิน ซึ่งหน้าตาของเซ็นเซอร์ที่เลือกใช้เป็นดังภาพที่ 1 โดยวงจรของการทำงานตามภาพที่ 2 จะมีส่วนของการแปลงความต้านทานจากการไหลของกระแสไฟเป็นค่าแบบแอนาล็อกและดิจิทัล ซึ่งในภาคของดิจิทัลนั้นต้องทำการหมุนเพื่อปรับค่าความต้านทานจากตัวต้านทานปรับค่าได้ หลังจากนั้นค่าแรงดันที่ได้จากการปรับค่าความต้านทานจะถูกใช้เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันที่ได้รับจากวงจรเซ็นเซอร์ และนำออกข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิทัลเป็นค่า 0 หรือ 1 แต่ในบทความนี้เลือกใช้การอ่านค่าจากสัญญาณแอนาล็อกผ่านเข้าทางขา A0 ซึ่งเป็นภาคแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC: Analog to Digital Converter) ขนาด 10 บิต ทำให้อ่านค่าแรงดันที่ได้รับเป็นค่าจำนวนเต็มในช่วง 0 ถึง 1024 โดยตัวอย่างโปรแกรมเขียนด้วยภาษาไพธอน พร้อมแสดงค่าที่แปลงจาก ADC แสดงผ่านเว็บ

Read More