[TH] ESP-IDF Ep.5 : GPIO Input

บทความนี้กล่าวถึงการใช้งาน GPIO ของ ESP32 เพื่อทำหน้าที่เป็นการนำเข้าสัญญาณดิจิทัล โดยใช้วงจรของคีย์แพดที่เป็นสวิตช์จำนวน 8 ตัวที่ทำมาต่อให้เป็นเหมือนเกมแพ็ดดังภาพที่ 1

Switches Game Pad
ภาพที่ 1 สวิตช์ที่นำมาใช้ประกอบบทความ

[TH] ESP-IDF Ep.3 : GPIO Output

บทความนี้กล่าวถึงการตั้งค่า GPIO และการส่งสถานะดิจิทัล 0 หรือ 1 ไปยังพอร์ต โดยเริ่มจากการสั่งให้หลอดแอลอีดีสว่างและดับ โดยเชื่อมต่อกับวงจรแอลอีดีภายนอกบอร์ดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การทดลองขับหลอดแอลอีดีจาก esp32